安徽快3

15
Th? 6, 11
31 Bài vi?t m?i

Gi?i thi?u v? t? ch?c C?ng ?oàn tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng

C?ng ?oàn

Cùng v?i s? phát tri?n ?i lên c?a Nhà tr??ng, trong 55 n?m qua, t? ch?c C?ng ?oàn c?a tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng ?? ngày càng v?ng m?nh và phát tri?n v? m?i m?t. Có th? nói, trong nh?ng thành qu? mà tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng có ???c ngày h?m nay, có m?t ph?n ?óng góp kh?ng nh? c?a m?i m?t ?oàn viên C?ng ?oàn.

TóM L??C QUá TRìNH HìNH THàNH Và PHáT TRI?N

安徽快3Cùng v?i tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng, C?ng ?oàn tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng ?? h?n 50 tu?i.T? khi thành l?p ??n n?m 1984, C?ng ?oàn tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng tr?c thu?c C?ng ?oàn B? Ngo?i th??ng (nay là B? C?ng Th??ng). T? n?m 1985 ??n tháng 9/2004, C?ng ?oàn tr??ng tr?c thu?c s? qu?n ly c?a Liên ?oàn lao ??ng thành ph? Hà N?i và C?ng ?oàn Giáo d?c Vi?t Nam. Hi?n t?i, C?ng ?oàn tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng ??t d??i s? qu?n ly toàn di?n c?a C?ng ?oàn giáo d?c Vi?t Nam.

Cùng v?i s? phát tri?n ?i lên c?a Nhà tr??ng, trong 55 n?m qua, t? ch?c C?ng ?oàn c?a tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng ?? ngày càng v?ng m?nh và phát tri?n v? m?i m?t. Có th? nói, trong nh?ng thành qu? mà tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng có ???c ngày h?m nay, có m?t ph?n ?óng góp kh?ng nh? c?a m?i m?t ?oàn viên C?ng ?oàn.

T? m?t T? C?ng ?oàn thu?c Khoa Quan h? qu?c t?, tr??ng ??i h?c Kinh t? Tài chính ?? phát tri?n thành C?ng ?oàn Khoa Ngo?i th??ng vào n?m 1963 (Tr??ng cán b? Ngo?i th??ng, Ngo?i giao).

N?m 1967, Tr??ng Ngo?i th??ng tách ra thành m?t tr??ng ??c l?p và s? tán v? M? ??c, Hà Tay. T? n?m 1967 ??n 1972, d??i s? l?nh ??o c?a ??ng ?y, Ban Giám hi?u và Liên hi?p C?ng ?oàn t?nh Hà Tay, C?ng ?oàn tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng ?? t? ch?c nhi?u ho?t ??ng C?ng ?oàn nh?m nang cao ch?t l??ng gi?ng d?y, dan v?n t?t. Trong th?i k? này, các phong trào c?a C?ng ?oàn tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng ?? phát tri?n c? v? chi?u r?ng c?ng nh? chi?u sau.

N?m 1973, Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng chuy?n v? Hà N?i, ?ánh d?u m?t th?i k? phát tri?n m?i c?a t? ch?c C?ng ?oàn.T? ?ó ??n nay, h?n 40 n?m tr?i qua, C?ng ?oàn tr??ng ?? có s? phát tri?n m?nh m? v? m?i m?t. C?ng ?oàn lu?n tích c?c, th??ng xuyên ??y m?nh c?ng tác tuyên truy?n giáo d?c, xay d?ng ??i ng? cán b? c?ng ch?c có l?p tr??ng t? t??ng v?ng vàng, lu?n trau d?i ki?n th?c chuyên m?n, nghi?p v? ?? ?áp ?ng m?i nhi?m v? c?a Nhà tr??ng trong s? nghi?p c?ng nghi?p hóa, hi?n ??i hóa ??t n??c.

L?NH ??O C?NG ?OàN TR??NG QUA CáC TH?I K?

STT

H? Và TêN

TH?I K?

CH?C V?

?1

安徽快3?ng Nguy?n Xuan Th?o

1960- 1964

Th? ky C? khoa Quan h? qu?c t? (Tr??ng ?H Kinh t? tài chính), Khoa Ngo?i th??ng (Tr??ng cán b? Ngo?i th??ng- Ngo?i giao)- ti?n than c?a tr??ng ?H Ngo?i th??ng ngày nay.

2

?ng Tr?n V?n Chu

1964- 1967

安徽快3Th? ky C?ng ?oàn khoa Ngo?i th??ng Tr??ng cán b? Ngo?i th??ng- Ngo?i giao

3

?ng Do?n T??ng Van

1967- 1970

安徽快3Th? ky C?ng ?oàn tr??ng ?H Ngo?i th??ng

4

?ng V? Lê Giao

1970- 1976

Th? ky C?ng ?oàn tr??ng

5

安徽快3?ng Nguy?n C?ng Hi?n

1976- 1980

Th? ky C?ng ?oàn tr??ng

6

?ng H?a Minh Tri?t

1980- 1983

Th? ky C?ng ?oàn tr??ng

7

PGS, TS Nguy?n H?ng ?àm

1983- 1985

安徽快3Th? ky C?ng ?oàn tr??ng

8

PGS, TS Lê ?ình T??ng

1985- 1988

Th? ky C?ng ?oàn tr??ng

9

PGS, TS Nguy?n H?ng ?àm

1988- 1991

安徽快3Th? ky C?ng ?oàn tr??ng

10

?ng Nguy?n Thanh H?i

1991- 1996

Ch? t?ch C?ng ?oàn tr??ng

11

Bà Nguy?n Th? ánh Tuy?t

1996- 2000

安徽快3Ch? t?ch C?ng ?oàn tr??ng

12

安徽快3PGS, TS Nguy?n Th? Quy

2001- 2005

Ch? t?ch C?ng ?oàn tr??ng

13

PGS, TS Ph?m Duy Liên

2006- 2008

Ch? t?ch C?ng ?oàn tr??ng

14

PGS, TS Lê Th? Thu Th?y

008- nay

安徽快3Ch? t?ch C?ng ?oàn tr??ng

C?ng ?oàn là t? ch?c chính tr?- x? h?i r?ng l?n c?a giai c?p c?ng nhan, ??i ng? trí th?c và nh?ng ng??i lao ??ng t? nguy?n l?p ra nh?m m?c ?ích t?p h?p, ?oàn k?t l?c l??ng xay d?ng giai c?p c?ng nhan Vi?t Nam l?n m?nh v? m?i m?t; ??i di?n và b?o v? các quy?n, l?i ích h?p pháp, chính ?áng c?a ng??i lao ??ng, ph?n ??u xay d?ng n??c Vi?t Nam ??c l?p, th?ng nh?t ?i lên ch? ngh?a x? h?i.

CH?C N?NG, NHI?M V?

C?ng ?oàn có tính ch?t qu?n chúng và tính ch?t giai c?p c?a giai c?p c?ng nhan.

1. Ch?c n?ng:

安徽快3??i di?n và b?o v? quy?n, l?i ích h?p pháp, chính ?áng c?a cán b?, giáo viên c?a Nhà tr??ng.

Tham gia qu?n ly chuyên m?n, tham gia ki?m tra ho?t ??ng c?a các Phòng, Khoa, B? m?n và các t? ch?c khác.
Tuyên truy?n, giáo d?c, ??ng viên cán b?, giáo viên phát huy quy?n làm ch? ??t n??c, th?c hi?n ngh?a v? c?ng dan, xay d?ng và b?o v? T? qu?c.

2. Nhi?m v?, quy?n h?n:

- Tuyên truy?n ???ng l?i, ch? tr??ng c?a ??ng, chính sách, pháp lu?t c?a Nhà n??c và nhi?m v? c?a t? ch?c C?ng ?oàn. Giáo d?c nang cao trình ?? chính tr?, v?n hoá, pháp lu?t, khoa h?c k? thu?t, chuyên m?n nghi?p v?.
- Ki?m tra, giám sát vi?c thi hành các ch? ??, chính sách, pháp lu?t, b?o ??m vi?c th?c hi?n quy?n l?i c?a ?oàn viên, cán b?, giáo viên. ??u tranh ng?n ch?n tiêu c?c, tham nh?ng và các t? n?n x? h?i. Phát hi?n và tham gia gi?i quy?t khi?u n?i, t? cáo và th?c hi?n các quy?n c?a C?ng ?oàn viên theo quy ??nh c?a pháp lu?t.
- D??i s? l?nh ??o c?a ??ng u?, C?ng ?oàn tr??ng ph?i h?p v?i tr??ng các Phòng, Khoa, B? m?n t? ch?c th?c hi?n Quy ch? dan ch?, t? ch?c h?i ngh? cán b?, c?ng ch?c; c? ??i di?n tham gia các h?i ??ng xét và gi?i quy?t các quy?n l?i c?a ?oàn viên, cán b?, giáo viên. Cùng v?i tr??ng các Phòng, Khoa, B? m?n c?i thi?n ?i?u ki?n làm vi?c, ch?m lo ??i s?ng c?a cán b?, giáo viên; T? ch?c các ho?t ??ng x? h?i, t? thi?n trong toàn tr??ng.
- T? ch?c v?n ??ng cán b?, giáo viên trong toàn tr??ng thi ?ua yêu n??c, th?c hi?n ngh?a v? c?a cán b?, giáo viên tham gia qu?n ly Nhà tr??ng, c?i ti?n l? l?i làm vi?c và th? t?c hành chính nh?m nang cao ch?t l??ng, hi?u qu? c?ng tác.
- Phát tri?n ?oàn viên, xay d?ng C?ng ?oàn tr??ng v?ng m?nh.

C? C?U T? CH?C HO?T ??NG Và QU?N LY

C?ng ?oàn t? ch?c và ho?t ??ng theo nguyên t?c t?p trung dan ch?, v?i n?i dung c? b?n nh? sau:
Ban ch?p hành C?ng ?oàn tr??ng và C?ng ?oàn b? ph?n ??u do ??i h?i b?u ra.
Quy?n quy?t ??nh cao nh?t c?a m?i c?p C?ng ?oàn thu?c v? ??i h?i C?ng ?oàn c?p ?ó.C? quan l?nh ??o gi?a hai k? ??i h?i là Ban ch?p hành.
Ban ch?p hành C?ng ?oàn các c?p ho?t ??ng theo nguyên t?c t?p th? l?nh ??o, cá nhan ph? trách, thi?u s? ph?c tùng ?a s?.

C?NG ?OàN TR??NG ??I H?C NGO?I TH??NG

安徽快3- Ban ch?p hành C?ng ?oàn tr??ng do ??i h?i ??i bi?u C?ng ?oàn tr??ng b?u ra, là c? quan l?nh ??o gi?a hai k? ??i h?i.

BCH C?NG ?OàN TR??NG NHI?M K? XXIII (2014- 2019)

TT

H? Và TêN

CH?C V?

1

TS Ph?m Thu H??ng

Ch? t?ch C? tr??ng

2

ThS Bùi Ng?c D?ng

安徽快3Phó Ch? t?ch C? tr??ng

3

安徽快3TS Nguy?n L? H?ng

?y viên TV C? tr??ng

4

ThS Nguy?n Bích H?nh

?y viên TV C? tr??ng

5

安徽快3TS Lê Th? Thu Hà

?y viên BCH C? tr??ng

6

安徽快3ThS Nguy?n Thu H??ng A

?y viên BCH C? tr??ng

7

TS V? Th? Hi?n

?y viên BCH C? tr??ng

8

Nguy?n Quang Huy

安徽快3?y viên BCH C? tr??ng

9

ThS V? Th? Qu? Anh

安徽快3?y viên BCH C? tr??ng>

10

安徽快3D??ng V?n T?nh

?y viên BCH C? tr??ng

11

Nguy?n Ng?c Tan

?y viên BCH C? tr??ng

12

PGS,TS V? Kh?c Th??ng

安徽快3?y viên BCH C? tr??ng

13

安徽快3TS Nguy?n Th? Thu Hà

?y viên BCH C? tr??ng

14

?ào ??c M?nh

安徽快3?y viên BCH C? tr??ng

C?ng ?oàn tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng g?m có 23 C?ng ?oàn b? ph?n, T? C?ng ?oàn:

1. C?ng ?oàn Khoa Kinh t? và Kinh doanh qu?c t?
2. C?ng ?oàn Khoa Kinh t? qu?c t?
3. C?ng ?oàn Khoa Ti?ng Anh chuyên ngành
4. C?ng ?oàn Khoa Ti?ng Anh th??ng m?i
5. C?ng ?oàn Khoa Ly lu?n chính tr?
6. C?ng ?oàn Khoa Qu?n tr? kinh doanh
7. C?ng ?oàn Khoa Tài chính - Ngan hàng và CID
8. C?ng ?oàn Khoa C? b?n
9. C?ng ?oàn T? ch?c hành chính
10. C?ng ?oàn C?ng tác Chính tr? & Sinh viên
11. C?ng ?oàn C? s? II (TP H? Chí Minh)
12. C?ng ?oàn C? s? Qu?ng Ninh
13. C?ng ?oàn TT ??m b?o ch?t l??ng - ?ào t?o qu?c t? - H?p tác qu?c t? - Truy?n th?ng và Quan h? ??i ngo?i.
14. C?ng ?oàn Nga - Pháp
15. C?ng ?oàn Qu?n tr? - Thi?t b?
16. C?ng ?oàn ?ào t?o - T?i ch?c
17. C?ng ?oàn K? ho?ch - Tài chính
18. C?ng ?oàn Th? vi?n
19. C?ng ?oàn Trung tam Th?ng tin và Kh?o thí
20. C?ng ?oàn Trung tam Feretco - Sau ??i h?c - Qu?n ly khoa h?c - Qu?n ly d? án –Vi?n KT & TMQT
21. C?ng ?oàn Trung - Vi?t
22. C?ng ?oàn Khoa Ti?ng Nh?t
23. C? VJCC

CáC BAN C?A C?NG ?OàN

- Ban T? ch?c
Ban T? ch?c C?ng ?oàn có ch?c n?ng tham m?u giúp C?ng ?oàn v? c?ng tác xay d?ng C?ng ?oàn và m?t s? v?n ?? trong c?ng tác t? ch?c, c?ng tác cán b? c?a C?ng ?oàn tr??ng (k?t n?p, k? lu?t, chuy?n sinh ho?t, sáp nh?p, tách các C?ng ?oàn b? ph?n, thành l?p các C?ng ?oàn b? ph?n, T? C?ng ?oàn m?i).

Ban T? ch?c C?ng ?oàn do C?ng ?oàn tr??ng c? ra g?m m?t ??ng chí Tr??ng ban là u? viên Ban th??ng v? C?ng ?oàn tr??ng và m?t s? u? viên. Ban T? ch?c C?ng ?oàn làm vi?c d??i s? l?nh ??o c?a C?ng ?oàn tr??ng. ??ng chí Tr??ng ban ph? trách chung ch??ng trình k? ho?ch c?ng tác th?ng qua C?ng ?oàn tr??ng; ??nh k? báo cáo v?i C?ng ?oàn tình hình c?ng tác c?a Ban, nh?ng ki?n ngh?, ?? xu?t và k?t qu? th?c hi?n các c?ng vi?c c?a Ban. Các u? viên Ban T? ch?c C?ng ?oàn tham gia gi?i quy?t c?ng vi?c c?a Ban và th?c hi?n nh?ng c?ng vi?c do Ban phan c?ng.

- U? ban ki?m tra

安徽快3Là c? quan giúp vi?c c?a C?ng ?oàn th?c hi?n c?ng tác ki?m tra c?a C?ng ?oàn tr??ng. U? ban ki?m tra C?ng ?oàn do ??i h?i ??i bi?u C?ng ?oàn tr??ng b?u ra và ???c c?p trên c?ng nh?n g?m m?t Ch? nhi?m là u? viên Ban ch?p hành C?ng ?oàn tr??ng và m?t s? u? viên.

U? ban ki?m tra C?ng ?oàn làm vi?c theo nguyên t?c t?p th?, d??i s? l?nh ??o c?a C?ng ?oàn tr??ng. Ch? nhi?m U? ban ki?m tra l?p k? ho?ch c?ng tác, th?o lu?n t?p th? trong U? ban và th?ng qua C?ng ?oàn tr??ng ?? ??nh k? báo cáo c?ng vi?c c?a U? ban ki?m tra, k?t qu? ki?m tra các v? vi?c, nh?ng v?n ?? c?n gi?i quy?t,… ?? C?ng ?oàn tr??ng xem xét, quy?t ??nh.

- Ban Chuyên m?n

Là c? quan giúp vi?c c?a C?ng ?oàn th?c hi?n c?ng tác t? ch?c các ho?t ??ng, ki?m tra, nh?m nang cao ch?t l??ng gi?ng d?y và h?c t?p trong Nhà tr??ng. Ban chuyên m?n do Ban ch?p hành C?ng ?oàn tr??ng c? ra g?m m?t Tr??ng ban là Phó ch? t?ch C?ng ?oàn tr??ng và m?t s? u? viên.

Ban chuyên m?n làm vi?c theo nguyên t?c t?p th?, d??i s? l?nh ??o c?a C?ng ?oàn tr??ng. ??ng chí Tr??ng Ban chuyên m?n l?nh ??o c?ng vi?c chung c?a Ban, d? th?o ch??ng trình, k? ho?ch c?ng tác, ??nh k? báo cáo v?i C?ng ?oàn tr??ng tình hình c?ng tác c?a Ban. Các u? viên c?a Ban tham gia cùng Tr??ng Ban vào c?ng tác t? ch?c các ho?t ??ng theo ch?c n?ng và nhi?m v? ???c phan c?ng.

- Ban Thi ?ua

Ban Thi ?ua, tuyên truy?n c?a C?ng ?oàn tr??ng có ch?c n?ng tham m?u, giúp vi?c C?ng ?oàn th?c hi?n c?ng tác thi ?ua, khen th??ng, tuyên truy?n giáo d?c trong C?ng ?oàn. Ban Thi ?ua, tuyên truy?n c?a C?ng ?oàn do C?ng ?oàn tr??ng c?, g?m 1 ??ng chí Tr??ng ban là u? viên Ban ch?p hành C?ng ?oàn tr??ng và m?t s? u? viên.

Ban Thi ?ua, tuyên truy?n c?a C?ng ?oàn làm vi?c theo nguyên t?c t?p th?, d??i s? l?nh ??o c?a C?ng ?oàn tr??ng. ??ng chí Tr??ng ban Thi ?ua, tuyên truy?n l?nh ??o c?ng vi?c chungc?a Ban, d? th?o ch??ng trình, k? ho?ch c?ng tác, ??nh k? báo cáo v?i C?ng ?oàn tr??ng tình hình c?ng tác c?a Ban. Các u? viên c?a Ban tham gia th?o lu?n gi?i quy?t các c?ng vi?c c?a Ban và th?c hi?n các nhi?m v? c?a Ban ???c phan c?ng.

- Ban ??i s?ng

Ban ??i s?ng c?a C?ng ?oàn tr??ng có ch?c n?ng tham m?u, giúp vi?c C?ng ?oàn th?c hi?n c?ng tác ch?m lo ??i s?ng v?t ch?t, tinh th?n c?a cán b?, giáo viên trong toàn tr??ng; Ban ??i s?ng c?a C?ng ?oàn do C?ng ?oàn tr??ng c?, g?m 1 ??ng chí Tr??ng ban là u? viên Ban ch?p hành C?ng ?oàn tr??ng và m?t s? u? viên.

- Ban N? c?ng

Ban N? c?ng c?a C?ng ?oàn tr??ng có ch?c n?ng tham m?u, giúp vi?c C?ng ?oàn th?c hi?n c?ng tác ch?m lo ??i s?ng v?t ch?t, tinh th?n cho các n? cán b?, giáo viên là C?ng ?oàn viên trong toàn tr??ng; T? ch?c các ho?t ??ng, H?i ngh? khoa h?c, sinh ho?t gi?i... Ban N? c?ng c?a C?ng ?oàn do C?ng ?oàn tr??ng c?, g?m 1 ??ng chí Tr??ng ban là u? viên Ban ch?p hành C?ng ?oàn tr??ng và m?t s? u? viên.

Ban N? c?ng c?a C?ng ?oàn làm vi?c theo nguyên t?c t?p th?, d??i s? l?nh ??o c?a C?ng ?oàn tr??ng. ??ng chí Tr??ng Ban N? c?ng l?nh ??o c?ng vi?c chung c?a Ban, d? th?o ch??ng trình, k? ho?ch c?ng tác, ??nh k? báo cáo v?i C?ng ?oàn tr??ng tình hình c?ng tác c?a Ban. Các u? viên c?a Ban tham gia th?o lu?n gi?i quy?t các c?ng vi?c c?a Ban và th?c hi?n các nhi?m v? c?a Ban ???c phan c?ng.

- Ban Tài chính

Ban Tài chính c?a C?ng ?oàn tr??ng có ch?c n?ng tham m?u, giúp vi?c C?ng ?oàn th?c hi?n c?ng tác tài chính C?ng ?oàn. Ban Tài chính c?a C?ng ?oàn do C?ng ?oàn tr??ng c?, g?m 1 ??ng chí Tr??ng ban là Phó ch? t?ch C?ng ?oàn tr??ng và m?t s? u? viên.

Ban Tài chính làm vi?c theo nguyên t?c t?p th?, chính xác, c?ng khai, minh b?ch d??i s? l?nh ??o c?a C?ng ?oàn tr??ng. ??ng chí Tr??ng Ban Tài chính l?nh ??o c?ng vi?c chung c?a Ban; Ban Tài chính ch?u trách nhi?m l?p k? ho?ch ngan sách - ch?p hành ngan sách - quy?t toán ngan sách C?ng ?oàn; Báo cáo tình hình tài chính v?i C?ng ?oàn tr??ng và C?ng ?oàn c?p trên theo ??nh k?.

- Ban V?n ngh? - Th? thao

Ban V?n ngh? - Th? thao C?ng ?oàn tr??ng có ch?c n?ng tham m?u, giúp vi?c C?ng ?oàn th?c hi?n c?ng tác v?n hóa, v?n ngh?, th? thao. Ban V?n ngh? - Th? thao c?a C?ng ?oàn do C?ng ?oàn tr??ng c?, g?m 1 ??ng chí Tr??ng ban là ?y viên BCH C?ng ?oàn tr??ng và m?t s? u? viên.

M?I QUAN H? C?NG TáC GI?A C?NG ?OàN TR??NG V?I CáC C?P CHíNH QUY?N TRONG TR??NG ??I H?C NGO?I TH??NG

C?ng ?oàn tr??ng ch?u s? l?nh ??o tr?c ti?p c?a ??ng u?; d??i s? l?nh ??o c?a ??ng u?, C?ng ?oàn tr??ng ??i di?n và b?o v? quy?n, l?i ích h?p pháp, chính ?áng c?a t?t c? cán b?, giáo viên trong tr??ng. Tham gia qu?n ly, ki?m tra, giám sát các c?ng vi?c c?a Nhà tr??ng.

Cùng v?i Ban Giám hi?u, th? tr??ng các Phòng, Khoa, B? m?n tuyên truy?n, giáo d?c, ??ng viên cán b?, giáo viên trong toàn tr??ng phát huy quy?n làm ch? ??t n??c; th?c hi?n ngh?a v? c?ng dan, xay d?ng và b?o v? Nhà tr??ng, T? qu?c.

Tuyên truy?n ???ng l?i, ch? tr??ng c?a ??ng u?, chính sách, pháp lu?t c?a Nhà n??c, nhi?m v? c?a C?ng ?oàn tr??ng và các C?ng ?oàn b? ph?n trong tr??ng. Giáo d?c nang cao trình ?? chính tr?, v?n hoá, pháp lu?t, khoa h?c k? thu?t, chuyên m?n nghi?p v?.

Cùng v?i Ban Giám hi?u, th? tr??ng các Phòng, các Khoa, B? m?n c?a Nhà tr??ng th?c hi?n Quy ch? dan ch?, t? ch?c h?i ngh? cán b?, c?ng ch?c Nhà tr??ng; c?i thi?n ?i?u ki?n làm vi?c, ch?m lo ??i s?ng c? v? v?t ch?t và tinh th?n c?a cán b?, giáo viên trong toàn tr??ng. T? ch?c v?n ??ng t?t c? các cán b?, giáo viên trong toàn tr??ng thi ?ua yêu n??c, th?c hi?n ngh?a v? c?a cán b?, c?ng ch?c, viên ch?c, lao ??ng; c?i ti?n l? l?i làm vi?c và th? t?c hành chính nh?m nang cao ch?t l??ng, hi?u qu? c?ng tác.

Ph?i, k?t h?p v?i các t? ch?c khác trong tr??ng (?oàn thanh niên CS H? Chí Minh, H?i sinh viên, …) th?c hi?n các ho?t ??ng x? h?i, t? thi?n trong toàn tr??ng.

V?N PHòNG C?NG ?OàN Có CáC NHI?M V? CH? Y?U SAU

- Ti?p nh?n c?ng v?n, gi?y t?, tài li?u, y ki?n c?a các C?ng ?oàn viên... trình Ch? t?ch, Ban th??ng v? C?ng ?oàn xem xét và cho y ki?n, g?i c?ng v?n tài li?u cho các ??n v? và cá nhan có liên quan trong C?ng ?oàn ?? tri?n khai th?c hi?n.
- Làm báo cáo c?a C?ng ?oàn ?? g?i C?ng ?oàn Giáo d?c Vi?t Nam và C?ng ?oàn c?p trên theo ??nh k? và theo yêu c?u ??t xu?t.
- Chu?n b? n?i dung, tài li?u cho các cu?c h?p c?a C?ng ?oàn tr??ng, ghi biên b?n các cu?c h?p C?ng ?oàn khi C?ng ?oàn yêu c?u.
- D? th?o các quy?t ??nh, th?ng báo c?a C?ng ?oàn.
- Ph?i h?p v?i các Ban c?a C?ng ?oàn tri?n khai các c?ng tác C?ng ?oàn.
- Gi?i quy?t các c?ng vi?c c?a C?ng ?oàn, th?ng kê, báo cáo, chuy?n sinh ho?t C?ng ?oàn, k?t n?p, k? lu?t, C?ng ?oàn phí.
- L?u tr?, b?o qu?n các v?n b?n, tài li?u c?a C?ng ?oàn, b?o qu?n con d?u c?a C?ng ?oàn, trang thi?t b? c?a v?n phòng C?ng ?oàn.

TH?NG TIN LIêN H?:

?I?N THO?I (04) 32595158 (295)

is developed by