安徽快3

23
th? 7, 11
21 Bài vi?t m?i

Th?ng tin cu?c thi “Challenges for Growth 2020”

H?c b?ng - Vi?c làm

安徽快3B?n ?? chu?n b? tinh th?n cho cu?c thi “Challenges for Growth 2020” ch?a?

?

安徽快3Cu?c thi ?? ???c t? ch?c l?n ??u tiên vào n?m 2014 và nh?ng ?ng viên xu?t s?c ?? dành ???c c? h?i th?c t?p và làm vi?c t?i EY Vi?t Nam, c? h?i h?c t?p b?ng c?p danh giá c?a ICAEW.

Ti?p n?i nh?ng thành c?ng ?y, EY Vi?t Nam, ICAEW và tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng ti?p t?c t? ch?c cu?c thi “Challenges for Growth 2020” vào tháng 11/2019.

Th?ng tin chi ti?t v? cu?c thi:

1. Booth t? v?n ch??ng trình: T? ngày 11/11/2019 ??n ngày 15/11/2019 t?i nhà B – ??i H?c Ngo?i Th??ng
2. L? trao gi?i “Challenges for Growth 2019” và phát ??ng cu?c thi “Challenges for Growth 2020” – 2.00 chi?u ngày Th? sáu – 15/11/2019 t?i Nhà D201 – ??i h?c Ngo?i Th??ng

安徽快3Nhi?u ph?n quà h?p d?n t?i Booth t? v?n và t?i bu?i L? phát ??ng cu?c thi ?ang ch? ?ón khi b?n like và share v? các hình ?nh ch?p t?i Booth t? v?n c?a ch??ng trình.

3. Time-line ch??ng trình:
3.1 Th?i gian n?p h? s?: 08/11/2019 – 30/11/2019
3.2 Thi vi?t: 04/12/2019
3.3 Ph?ng v?n nhóm: 06/12/2019 (d? ki?n)
3.4 Ph?ng v?n cá nhan: 12 – 13/12/2019 (d? ki?n)
3.5 C?ng b? k?t qu?: 20/12/2019


?I?U KI?N THAM GIA CU?C THI
? Sinh viên n?m th? 3 tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng, có ?i?m GPA n?m th? 2 t? 7.0 (??i v?i thang ?i?m 10) ho?c t? 3.0 (??i v?i thang ?i?m 4) tr? lên.
? Mong mu?n phát tri?n thành c?ng trong ngành ngh? k? toán, ki?m toán, tài chính, qu?n tr?.

? CáCH TH?C ??NG Kí D? THI
1. ? H?n chót n?p h? s?: 30/11/2019
2. ? Có 2 cách th?c ??ng kí:
1???? N?p h? s? online g?m Th? ?ng tuy?n + CV + B?ng ?i?m (in t? Tài kho?n sinh viên) + ?nh t?i →job search → search for student jobs (job code: HAN000II)
2??? G?i email bao g?m Th? ?ng tuy?n + CV + b?ng ?i?m (in t? Tài kho?n sinh viên) + ?nh t?i: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Ch? H?ng Minh S?m | 024 3211 6292 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

?

is a extension!