安徽快3

15
Th? 6, 11
31 Bài vi?t m?i

CáC CHUYêN M?C - V? SINH VIêN & C?U SINH VIêN

T?i 8/11, t?i ?H Thái Nguyên ?? di?n ra chung k?t Cu?c thi “Hùng bi?n ti?ng Vi?t cho l?u h?c sinh Lào t?i Vi?t Nam n?m 2019”.

T?i 28/10/2019, t?i Trung tam V?n hóa, Khoa h?c V?n Mi?u - Qu?c T? Giám, Thành ?y - H?ND – UBND thành ph? Hà N?i t? ch?c “L? Tuyên d??ng 86 Th? khoa xu?t s?c t?t nghi?p các tr??ng ??i h?c, h?c vi?n trên ??a bàn thành ph? Hà N?i n?m 2019”.

Ngày Truy?n th?ng Tr??ng ?HNT FTU’s Day 2019 lu?n là d?p ???c mong ch? v?i s?c lan t?a v? cùng m?nh m? và n?m nay ?? quay tr? l?i v?i di?n m?o hoàn toàn m?i, ?ánh d?u c?t m?c 59 n?m thành l?p và phát tri?n c?a Nhà tr??ng.

安徽快3Ngày 06/10/2019, t?i h?i tr??ng A1, tr??ng ??i h?c Hà N?i ?? t? ch?c ?êm chung k?t cu?c thi?"Tài n?ng l?nh ??o 2019".

安徽快3Trong khu?n kh? H?i ngh? t?ng k?t c?ng tác ?oàn, H?i và phong trào thanh niên kh?i tr??ng h?c Th? ?? n?m h?c 2018 - 2019, Trung ??ng ?oàn - Trung ??ng H?i Sinh viên Vi?t Nam, Thành ?oàn, H?i sinh viên TP. Hà N?i ?? t?ng c? thi ?ua, b?ng khen cho các t?p th?, cá nhan có thành tích xu?t s?c trong c?ng tác ?oàn, H?i và phong trào sinh viên n?m h?c 2018 – 2019 c?a Tr??ng ?HNT, g?m 14 t?p th?, 10 cá nhan.

Ngày 06/08/2019, Trung tam HTSV ?? t? ch?c l? khai tr??ng kh?ng gian t? h?c cho sinh viên "Study Space".

Xin chúc m?ng NG? BíCH TH?Y ?? tr? thành Quán quan trong ?êm chung k?t Cu?c thi Ki?m toán viên tài n?ng 2019 ???c t? ch?c vào t?i ngày 12/10/2019!

Chung k?t c?a cu?c thi "Vietnam Young Logistics Talents 2019 c?p tr??ng ?HNT ?? tìm ra nhà v? ??ch.

Ngày 05/10/2019, ?oàn thanh niên ph?i h?p v?i H?i sinh viên ?? t? ch?c thành c?ng Ngày h?i Cau l?c b? - FTU CLUB'S DAY 2019 (FCD 2019) dành cho các tan sinh viên khóa 58.

安徽快3?Chi?u ngày 03/09/2019, L? phát ??ng cu?c thi Ki?m toán viên tài n?ng - Talented Auditor Cup (TAC) 2019 ?? chính th?c di?n ra t?i phòng H?i th?o A901 v?i s? tham d? c?a PGS, TS ?ào Th? Thu Giang - Phó Hi?u tr??ng, PGS, TS Tr?n Th? Kim Anh – Tr??ng khoa KTKT cùng các th?y c? giáo khoa KTKT, các ??n v? b?o tr? chuyên m?n, ??i di?n các bên nhà tài tr? cho cu?c thi, các c? quan th?ng t?n, báo chí và các b?n sinh viên quan tam.

N?u n?m ngoái, ?ánh th?c T?t 2018 v?i ch? ?? T?tnology, ??a ??n cho chúng ta góc nhìn khác v? vi?c s? d?ng c?ng ngh? trong d?p T?t, thì nay ?ánh th?c T?t 2019 quay tr? l?i v?i ch? ?? "T?t th?i ??i".

Bùng n? và th?ng hoa - ?ó là nh?ng ?i?u ?? nói v? ?êm chung k?t cu?c thi am nh?c FTU Karaoke Open Championship n?m 2018 v?i tên g?i "We shine" ???c t? ch?c b?i?Cau l?c b??Tuyên truy?n ca khúc Ca khúc Cách m?ng tr?c thu?c ?oàn Thanh niên?tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng?vào t?i ngày 26/10/2018 t?i H?i tr??ng Nhà v?n hóa h?c sinh, sinh viên Hà N?i.

安徽快3Ngày 26/10/2019, H?i Sinh viên tr??ng ?HNT ?? t? ch?c ch??ng trình th??ng niên Ngày h?i Ngo?i th??ng – FTU's Day 2019 v?i nhi?u ho?t ??ng t?p th? v? cùng y ngh?a và ?? l?i nhi?u ?n t??ng khó quên.

B?n ?? chu?n b? tinh th?n cho cu?c thi “Challenges for Growth 2020” ch?a?

TH?NG TIN TUY?N D?NG C?NG TY INDOCHINA TELECOM.

C? h?i ngh? nghi?p v?i 80 Fresh Bankers trên toàn qu?c c?a Ngan hàng Shinhan.

NGàY H?I VI?C LàM AEON VI?T NAM T?I Hà ??NG.

V? TRí TUY?N D?NG: Nhan viên Sales Oversea Logistics

安徽快3?C?ng ty TOTO Vi?t Nam - nhà máy ??ng Anh Tuy?n d?ng các v? trí.?

TRUNG T?M FIIS XU?T S?C ???C TRAO 2 GI?I TH??NG éN XANH 2019.

安徽快3PGS, TS Bùi Anh Tu?n - Hi?u tr??ng Nhà tr??ng tr? l?i ph?ng v?n Kênh VTV2 - ?ài truy?n hình Vi?t Nam trong ch??ng trình "Kh?i nghi?p, ??i m?i, sáng t?o: V??n ??m kh?i nghi?p là gì?" phát sóng ngày 08/10/2019.

Ngày 27/9/2019, t?i Kh?ng gian t? h?c tr??ng ?HNT, Trung tam FIIS ?? t? ch?c bu?i Startup Dance - s? ki?n n?m trong chu?i Ch??ng trình ??m t?o kh?i nghi?p c?a SIP100.

Ngày 19/11/2018, tr??ng ?HNT ?? t? ch?c bu?i g?p m?t H?i c?u giáo ch?c nhan k? ni?m 36 n?m ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11.

安徽快3Ngày 17/09/2018, H?i c?u sinh viên tr??ng ?HNT ?? t? ch?c Ngày truy?n th?ng H?i n?m 2018.

安徽快3Ngày 26/05/2018, H?i C?u giáo ch?c tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng ?? t? ch?c g?p m?t và m?ng th? h?i viên t?i C? s? Qu?ng Ninh.

Trong các ngày t? 13 ??n 16/4/2018, H?i c?u sinh viên tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng t?i Nh?t B?n (FAA Japan) ?? t? ch?c s? ki?n “FTU meet Japan 2018 Sakura” t?i hai thành ph? Osaka và Tokyo (Nh?t B?n).?

Ngày 17/9/2017, t?i Dinh Th?ng Nh?t ? TP. H? Chí Minh, H?i c?u sinh viên ?H Ngo?i th??ng (FAA) ?? long tr?ng t? ch?c ngày h?i c?u SV ??i h?c Ngo?i th??ng.

Ngày 09/09/2017, tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng và tr??ng ??i h?c Meiho (?ài Loan) ?? t? ch?c bu?i G?p m?t h?c viên, c?u h?c viên c?a Ch??ng trình ?ào t?o liên k?t.

Our website is protected by