安徽快3

15
Th? 6, 11
31 Bài vi?t m?i

Vi?n Kinh t? và Th??ng m?i qu?c t?

Các ??n v?

Website:

TH?NG TIN CHUNG
Vi?n Kinh t? và Th??ng m?i Qu?c t? ???c thành l?p theo quy?t ??nh s? 779/Q?-?HNT-TCHC ngày 17 tháng 6 n?m 2011 c?a Hi?u tr??ng tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng, ho?t ??ng theo nguyên t?c t? ch? tài chính, có con d?u và tài kho?n riêng.

L?NH V?C HO?T ??NG
??? ?Nghiên c?u các v?n ?? v? kinh t? và th??ng m?i qu?c t?.
??? ?T? ch?c ?ào t?o và t? v?n theo nhu c?u c?a doanh nghi?p.
??? ?T? ch?c h?i th?o, h?i ngh?, t?a ?àm khoa h?c trong n??c và qu?c t?.
??? ???u th?u, ph?i h?p và tri?n khai các d?a án nghiên c?u trong và ngoài n??c.
??? ?Phát hành các ?n ph?m khoa h?c ph?c v? h?c t?p, nghiên c?u và kinh doanh.
??? ?N?i k?t tr??ng ??i h?c v?i c?ng ??ng doanh nghi?p th?ng qua Cau l?c b? doanh nhan: Keieijuku Club.

CáC S?N PH?M C?A VI?N
Hi?n nay, Vi?n Kinh t? và Th??ng m?i Qu?c t? - tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng (EIT) ?ang cung c?p các nhóm s?n ph?m, d?ch v? chính:
??? ?C?ng trình nghiên c?u khoa h?c các c?p: Tr??ng, B?, Nhà n??c.
??? ?C?ng trình nghiên c?u theo ??n ??t hàng c?a doanh nghi?p và các t? ch?c.
??? ?Báo cáo th??ng niên v? KT & TMQT.
??? ?T?p chí Kinh t? ??i ngo?i.
??? ?Báo cáo chuyên ??, báo cáo v? ch? s? h?p d?n th? tr??ng th??ng m?i qu?c t?,
??? ?Ch??ng trình ?ào t?o Mini MBA
??? ?Ch??ng trình nang cao n?ng l?c qu?n ly.
安徽快3??? ?Ch??ng trình t? v?n v? qu?n tr? doanh nghi?p

L?nh ??o ??n v?:

PGS, TSKH Nguy?n V?n Minh (2011 - nay)

Email

Nguy?n V?n? Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Hoàng ánh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Ng?c Bích This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng V?n Chau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Th? Hoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Ph??ng? Linh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tr?n Th?? L??ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n?? Tuan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên h?:

?i?n tho?i: 84-4-3259 5158 (ext: 378, 376)
??a ?i?m: T?ng 10 - Nhà A.

is developed by