安徽快3

15
Th? 6, 11
31 Bài vi?t m?i

Khoa K? toán – Ki?m toán

Các ??n v?

Website:

安徽快3Khoa K? toán – Ki?m toán, tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng ???c thành l?p vào tháng 07/2016 theo Quy?t ??nh s? 1376/Q?-?HNT, ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?i trong vi?c nang cao ch?t l??ng ?ào t?o ngu?n nhan l?c trong kh?i ngành kinh t?.

K? th?a truy?n th?ng ?ào t?o c?a Nhà tr??ng, k?t h?p v?i nh?ng kinh nghi?m tích lu? ???c t? ti?n than là B? m?n K? toán – Ki?m toán, Khoa K? toán – Ki?m toán ?ang nhanh chóng th?c hi?n các nhi?m v?, ??nh h??ng phát tri?n ?? ra nh?m kh?ng ??nh v? th? c?a mình trong c?ng tác ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c và cung c?p ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cao cho s? phát tri?n c?a ??t n??c.

M?c tiêu chung c?a Khoa K? toán – Ki?m toán ?ó là ?ào t?o sinh viên có trình ?? C? nhan ngành K? toán – Ki?m toán có t? duy sáng t?o, n?ng l?c th?c hành nghi?p v? chuyên m?n gi?i, n?m v?ng các nghi?p v?, có kh? n?ng t? ch?c h? th?ng th?ng tin k? toán, l?p và phan tích báo cáo tài chính, s? d?ng th?ng tin k? toán – tài chính trong vi?c ??a ra các quy?t ??nh trong qu?n ly, tham gia t? v?n, cung c?p các d?ch v? k? toán, ki?m toán...

Email

Tr?n Th? Kim? Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Th?c? Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thành? C?ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Th? Van? Dung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tr?n ??c? Duy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Th? Thu? H?ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Th?? Hiên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Quang? Huy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
??ng T Huy?n? H??ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n T Thanh? Loan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n T Ph??ng? Mai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Trà My This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n ??c? Nhan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tr?n Th? Ph??ng? Th?o This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Th?? Thu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tr?n Tú? Uyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bùi Th?? Trang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ng? Th? H?ng? Th?m This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ph?m Th? Ng?c? Thu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n V? Hoàng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Hà Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

is a extension!