安徽快3

15
Th? 6, 11
31 Bài vi?t m?i

Khoa Lu?t

Các ??n v?

Website:

Khoa Lu?t c?a Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng ???c thành l?p vào ngày 30 tháng 7 n?m 2012 (theo Quy?t ??nh s? 869/Q?/ ?HNT-TCHC c?a Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng) trên c? s? B? m?n Lu?t thu?c Khoa Qu?n Tr? Kinh doanh.

Khi m?i thành l?p, B? m?n Lu?t ch? có hai gi?ng viên lu?t trong Khoa Nghi?p v? (sau này là Khoa Kinh t? Ngo?i th??ng) ??n n?m 1999, khi ???c chuy?n sang Khoa Qu?n tr? Kinh doanh, B? m?n Lu?t ?? có 12 gi?ng viên c? h?u trong ?ó có 1 PGS, 4 ti?n s? và nhi?u th?c s????c ?ào t?o v? lu?t ? Vi?t Nam và n??c ngoài. N?m 2010 khi k? ni?m 50 n?m thành l?p Tr??ng, B? m?n Lu?t ?? có 18 gi?ng viên (? c? C? s? 1 Hà N?i và C? s? 2 t?i thành ph? H? Chí Minh) trong ?ó 01 giáo s?, 03 phó giáo s?, 05 ti?n s?, 06 th?c s? ngành lu?t h?c và nhi?u nghiên c?u sinh, h?c viên cao h?c ?ang h?c t?p và nghiên c?u lu?t ? Anh, Th?y S?, Nh?t B?n… Các gi?ng viên c?a B? m?n ?? th?c hi?n nhi?u ?? tài nghiên c?u khoa h?c c?p Nhà n??c, c?p b?, c?p thành ph?… tham gia nhi?u d? án qu?c t? v??ào t?o và nghiên c?u pháp lu?t th??ng m?i qu?c t? nh? D? án H? tr? Th??ng m?i ?a biên (D? án MUTRAP I, II, III); D? án ?ào t?o th?c s? Lu?t kinh doanh qu?c t? v?i ??i h?c TOUR c?a Pháp… B? m?n B? m?n Lu?t ???c l?nh ??o Nhà tr??ng c?ng nh?n là m?t trong nh?ng B? m?n m?nh c?a Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng. ??n nay, vào tháng 7 n?m 2012, khi nh?n Quy?t ??nh thành l?p khoa, Khoa Lu?t ?? có 26 gi?ng viên trong ?ó, s? gi?ng viên có trình ?? t? th?c s? tr? lên chi?m h?n 76% (26/6). Nhi?u gi?ng viên c?a B? m?n ?? t?ng ??m nh?n nhi?u ch?c v? quan tr?ng trong các c? quan nhà n??c c?ng nh? trong nhà tr??ng, nh? V? tr??ng V? Pháp ch? B? Ngo?i th??ng, Ch? t?ch Trung tam Tr?ng tài Qu?c t?Vi?t Nam (Ch? t?ch VIAC), Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c Ngo?i Th??ng và có gi?ng viên hi?n ?ang gi? ch?c v? Phó hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng…

T?t c? nh?ng th?ng tin ? trên v? quá trình thành l?p Khoa Lu?t c?a Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng h?a h?n m?t t??ng lai m?i ?? t?t c? các gi?ng viên c?a Khoa quy?t tam ?oàn k?t, v??t qua m?i khó kh?n, th?c hi?n xu?t s?c nhi?m m?i mà l?nh ??o nhà tr??ng ?? tin t??ng và giao phó. Toàn Khoa quy?t tam th?c hi?n nhi?m v? c?a nhà tr??ng m?t cách: Chuyên nghi?p (Professionalism); Trung th?c (Integrity); Sáng t?o (Innovation).

L?nh ??o ??n v?:

TS Nguy?n Minh H?ng - Tr??ng Khoa (2012 - Hi?n nay).

TS Hà C?ng Anh B?o - Phó Tr??ng Khoa (2012 - Hi?n nay).

Email

Nguy?n Minh? H?ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hà C?ng Anh B?o This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Th? H?ng? Mai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Lan? Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ng? Qu?c Chi?n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Ng?c This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Th? Minh H?ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Th? Huy?n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tr?n Th? Liên H??ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mai Minh H??ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Th? Lan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Hoàng? M? Linh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
V? Kim Ngan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Th?? Kim Oanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bùi Ng?c S?n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n? Minh Th? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
?inh Th?? Tam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
?? Vi?t Anh Thái This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tr?n? Th? Thanh Th?y This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
?ào Xuan Th?y This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phùng Th?? Y?n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Th? Qu?nh Y?n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mai Th? Chúc? H?nh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên h?:

?i?n tho?i: 84-4-3835 6800 (ext: 284)
安徽快3??a ?i?m: T?ng 2 - Nhà B - 91 Ph? Chùa Láng - ??ng ?a - Hà N?i

is a extension!