安徽快3

15
Th? 6, 11
31 Bài vi?t m?i

Khoa C? b?n

Các ??n v?

Website:

1. Tên ??n v?:

Tên ti?ng Vi?t: Khoa C? b?n

安徽快3Tên ti?ng Anh: Faculty of Basic Sciences

2.?Link website c?a ??n v?: http://khoacoban.ftu.edu.vn

3. L?ch s? hình thành và phát tri?n:

T? n?m 1960 - 1988: Thu?c B? m?n Nghi?p v?- Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng

T? n?m 1988- 2007: Khoa C? b?n và Kinh t? c? s?- Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng

T? n?m 2007 ??n nay: Khoa C? b?n- Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng

4. Các thành tích, khen th??ng c?p tr??ng và trên tr??ng ?? ??t ???c

安徽快3B?ng khen c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o n?m h?c 2011-2012, 2017-2018

5. L?nh ??o ??n v? qua các th?i k??

安徽快3T? n?m 1980 - 1990: Th?y Ph?m Ng?c Chau - Tr??ng Khoa

安徽快3T? n?m 1990- 2007:? PGS. TS Lê Thanh C??ng - Tr??ng Khoa

T? n?m 2007-2010: ThS Nguy?n Th? Toàn - Tr??ng Khoa

T? n?m 2010 ??n nay: TS Phùng Duy Quang - Tr??ng Khoa

6. Ch?c n?ng, nhi?m v? hi?n t?i

安徽快3i) Qu?n ly gi?ng viên, ng??i lao ??ng khác và ng??i h?c thu?c khoa theo phan c?p c?a hi?u tr??ng;

ii) L?p k? ho?ch và t? ch?c th?c hi?n các ho?t ??ng gia?o du?c ?ào t?o theo k? ho?ch chung c?a tr??ng, bao g??m: Xay d?ng, phát tri?n ch??ng trình ?ào t?o ???c tr??ng giao nhi?m v?; t? ch?c biên so?n ?? c??ng chi ti?t các m?n h?c; xay d?ng ?? án, biên so?n tài li?u, giáo trình theo ??nh h??ng phát tri?n c?a nhà tr??ng; t? ch?c nghiên c?u c?i ti?n ph??ng pháp gi?ng d?y, h?c t?p; xay d?ng và th?c hi?n ph??ng pháp ki?m tra, ?ánh giá k?t qu? h?c t?p, rèn luy?n c?a sinh viên, b?o ??m chu?n ??u ra c?a ng??i h?c theo cam k?t ?? ???c c?ng b?, ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng c?a th? tr??ng lao ??ng. Viê?c pha?t triê?n ch??ng tri?nh ?a?o ta?o, gia?o tri?nh, tài li?u gi?ng d?y pha?i th??c hiê?n theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o;

iii) L?p k? ho?ch và t? ch?c th?c hi?n các ho?t ??ng khoa h?c và c?ng ngh?, h?p tác qu?c t?; h?p tác v?i các t? ch?c khoa h?c và c?ng ngh?, c? s? s?n xu?t, kinh doanh liên quan ??n ngành ngh? ?ào t?o và huy ??ng s? tham gia c?a doanh nghi?p vào quá trình ?ào t?o c?a khoa;

iv) Xay d?ng k? ho?ch phát tri?n ??i ng? gi?ng viên, ngành ngh? ?ào t?o và c? s? v?t ch?t ph?c v? cho ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c, t?ng c??ng ?i?u ki?n b?o ??m ch?t l??ng ?ào t?o;

安徽快3v) Xay d?ng k? ho?ch và t? ch?c th?c hi?n c?ng tác giáo d?c chính tr?, t? t??ng, ??o ??c, l?i s?ng cho gi?ng viên, ng??i lao ??ng, ng??i h?c; có k? ho?ch ?ào t?o, b?i d??ng nang cao trình ?? chuyên m?n, nghi?p v? cho gi?ng viên và ng??i lao ??ng khác thu?c khoa;

vi) T? ch?c ?ánh giá cán b? qu?n ly, gi?ng viên trong khoa và tham gia ?ánh giá cán b? qu?n ly trong tr??ng theo quy ??nh c?a nhà tr??ng;

安徽快3vii) T? ch?c tham d? các cu?c thi Olympic Toán- Tin, MOS, các cu?c thi th? d?c th? thao.

7. ??c ?i?m n?i b?t?

- Gi?ng d?y toàn tr??ng các m?n Toán, Tin, GDTC

安徽快3- T? ch?c tham d? các cu?c thi Olympic Toán- Tin, MOS, các cu?c thi th? d?c th? thao???t nhi?u gi?i cao

8. C? c?u t? ch?c hi?n t?i

*Ban ch? nhi?m Khoa

Tr??ng Khoa

TS, GVC Phùng Duy Quang

安徽快3Phó Tr??ng Khoa

安徽快3ThS, GVC T? Th? H?i Y?n

*C?ng ?oàn Khoa

Ch? t?ch

安徽快3ThS, NCS Lam V?n S?n

Phó Ch? t?ch

安徽快3CN Nguy?n Chúc Mai

?y viên

安徽快3ThS, NCS V? Xuan L?c

?y viên

ThS Nguy?n Quang Huy

*Chi ?oàn

Bí th?

ThS, NCS V? Xuan L?c

*Khoa g?m 3 B? m?n tr?c thu?c:

B? m?n Toán

1

安徽快3TS, GVC Phùng Duy Quang

安徽快3Ph? trách B? m?n

2

TS Nguy?n V?n Minh

Gi?ng viên

3

TS, GVC V??ng Th? Th?o Bình

Gi?ng viên

4

TS Hà Th? Thu Hi?n

Gi?ng viên

5

TS T?ng Lan Anh

安徽快3Gi?ng viên (?i h?c NN)

6

TS Nguy?n Thu H??ng

安徽快3Gi?ng viên (?i h?c NN)

7

TS Nguy?n D??ng Nguy?n

Gi?ng viên

8

ThS, NCS Lam V?n S?n

Gi?ng viên

9

安徽快3ThS, NCS Phan Th? H??ng

Gi?ng viên

10

ThS, NCS V? Th? H??ng S?c

Gi?ng viên

11

ThS, NCS Ph?m Ng?c Mai

Gi?ng viên

12

ThS, NCS Nguy?n ??c Hi?u

安徽快3Gi?ng viên (?i h?c NN)

13

ThS Nguy?n Trung Chính

安徽快3Gi?ng viên (Ngh? kh?ng l??ng)

B? m?n Tin

14

ThS, GVC T? Th? H?i Y?n

安徽快3Tr??ng b? m?n

15

安徽快3ThS, GVC Tr?n Ph??ng Chi

Gi?ng viên

16

ThS Lê Thanh Nguy?t

Gi?ng viên

17

安徽快3ThS, NCS Tr?n Th? Thu Ngan

Gi?ng viên

18

安徽快3ThS, NCS ?oàn Quang H?ng

Gi?ng viên (?i h?c NN)

19

安徽快3ThS Ph?m Hoàng Anh

Gi?ng viên (Ngh? kh?ng l??ng)

B? m?n GDTC

20

安徽快3ThS Nguy?n Th? Ph??ng

安徽快3Tr??ng b? m?n

21

ThS Nguy?n B?o Long

Gi?ng viên

22

安徽快3ThS Nguy?n Quang Huy

Gi?ng viên

23

ThS, NCS V? Xuan L?c

Gi?ng viên

24

安徽快3ThS Thang V?n Minh

Gi?ng viên

Th? ky Khoa

25

CN Nguy?n Chúc Mai

Cán b? hành chính

9. Danh sách tên, liên h? (email và s? ?i?n tho?i) c?a t?ng cán b?, gi?ng viên trong ??n v? (làm thành b?ng chia dòng, c?t)

Stt

H? ??m

Tên

Email

1

Phùng Duy?

Quang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

T? Th? H?i?

Y?n

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguy?n Chúc

Mai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Ph?m Hoàng

Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

T?ng Lan?

Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

V??ng Th?o?

Bình

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Tr?n Ph??ng?

Chi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

安徽快3Nguy?n Trung?

Chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Hà Th? Thu

Hi?n

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Nguy?n ??c?

Hi?u

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

安徽快3?oàn Quang?

H?ng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

安徽快3Nguy?n Thu?

H??ng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Phan Th??

H??ng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Nguy?n Quang??

Huy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

安徽快3Nguy?n B?o?

Long

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

V? Xuan?

L?c

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Ph?m Ng?c

Mai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Nguy?n V?n?

Minh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Thang V?n

Minh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Tr?n Th? Thu?

Ngan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Nguy?n D??ng?

Nguy?n

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

Lê Thanh?

Nguy?t

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

安徽快3Nguy?n Th??

Ph??ng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

安徽快3V? Th? H??ng??

S?c

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25

Lam V?n?

S?n

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Th?ng tin liên h?:

??a ?i?m v?n phòng: Phòng B201, Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng

Our website is protected by