安徽快3

15
Th? 6, 11
31 Bài vi?t m?i

Khoa Kinh t? Qu?c t?

Các ??n v?

Website:

Tr??ng ??i h?c Ngo?i Th??ng ?? có 50 n?m kinh nghi?m gi?ng d?y các m?n h?c thu?c l?nh v?c Kinh t? Qu?c t? nh? Quan h? kinh t? qu?c t?, Chính sách th??ng m?i qu?c t?, ??u t? qu?c t?, Chuy?n giao c?ng ngh?, Thanh toán qu?c t?, Ly thuy?t tài chính ti?n t?. Cùng v?i quá trình ??i m?i kinh t? c?a Vi?t Nam, t? n?m 1993, các m?n h?c Kinh t? h?c nh? Kinh t? Vi m?, Kinh t? V? m? c?ng b?t ??u ???c ??a vào gi?ng d?y ? tr??ng.

安徽快3V?i m?c tiêu ??a Kinh t? Qu?c t? thành m?t ngành ?ào t?o ??c l?p, tách kh?i ngành kinh doanh, trên c? s? k? th?a và phát huy kinh nghi?m gi?ng d?y lau n?m trong các l?nh v?c Kinh t? Qu?c t? c?a tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng, ngày 1 tháng 1 n?m 2009, B? m?n Kinh t? h?c ???c thành l?p, tách ra t? Khoa Kinh t? và Kinh doanh Qu?c t?. Trên c? s? b? m?n Kinh t? h?c, t? ngày 1 tháng 9 n?m 2009, Khoa Kinh t? qu?c t? chính th?c ???c thành l?p.

Khoa Kinh t? Qu?c t? ???c t? ch?c và có b? máy ho?t ??ng gi?ng v?i các Khoa Kinh t? và Kinh t? Qu?c t? trên th? gi?i, v?i tr? c?t là ba l?nh v?c quan tr?ng nh?t c?a Kinh t? h?c, ?ó là Kinh t? vi m?, Kinh t? v? m? và Kinh t? l??ng. Hi?n nay, Khoa g?m có 3 b? m?n: b? m?n Kinh t? vi m?, b? m?n Kinh t? v? m?, b? m?n Kinh t? qu?c t? và ph??ng pháp l??ng.

安徽快3Khoa Kinh t? Qu?c t? có m?t ??i ng? trên 30 gi?ng viên thu?c th? h? các nhà kinh t? tr? c?a Vi?t Nam, ???c ?ào t?o c? b?n và chuyên sau t? nhi?u qu?c gia phát tri?n nh? M?, Canada, Anh, Pháp, Hà Lan, Nh?t, úc, là nh?ng ng??i có kinh nghi?m v?i th?c ti?n kinh t? Vi?t Nam, có uy tín trong gi?ng d?y và nghiên c?u khoa h?c. V?i kinh nghi?m gi?ng d?y và ?ào t?o c?a nhi?u n??c trên th? gi?i, ??i ng? gi?ng viên c?a Khoa có kh? n?ng xay d?ng các ch??ng trình h?c thu?t s? d?ng các ph??ng pháp ti?p c?n ?a d?ng, ??ng th?i có kh? n?ng ??a Khoa m? r?ng m?ng l??i h?p tác v?i các c? s? ?ào t?o uy tín trên th? gi?i. Hi?n nay, Khoa ?? có quan h? h?p tác v?i M?, Nh?t, Pháp, úc.

L?nh ??o ??n v?:

PGS, TS T? Thúy Anh (2009 -?Hi?n nay).

Email

T? Thuy Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n T T??ng Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tr?n Th? Mai? Anh? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Do?n Th? Ph??ng Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
?inh Thanh Bình This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Tu?n? D?ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Bình D??ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ph?m H??ng Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ph?m Th? M?? H?nh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Th?? Hi?n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Th?? H?ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phí Minh? H?ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n T Qu?nh? H??ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Xuan Huy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n T Thanh Huy?n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Kim? Lan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thái Long This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
V? Th? Ph??ng Mai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
?inh Ng?c? Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mai Nguyên? Ng?c This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Minh? Ng?c This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tr?n Minh? Nguy?t This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
L??ng Th? Ng?c? Oanh? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ly Hoàng Phú This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chu Th? Mai Ph??ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n H?ng? Quan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Ph??ng Th?o? Qu?nh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Th? Minh ?Th? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thu Trang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Huy?n ?Trang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng B?o Tram This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ph?m Xuan? Tr??ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Th? Thu?? Vinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
?Nguy?n Th? H?i? Y?n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Th? Minh Hu? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
H? Th? Hoài? Th??ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Th?o? Huy?n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Thúy Qu?nh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Ki?u? Ph??ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Minh Thúy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên h?:

?i?n tho?i: 84-4-3835 6800 (ext: 508, 506, 501).
安徽快3??a ?i?m: (T?ng 2 - Nhà B).

Our website is protected by