安徽快3

15
Th? 6, 11
31 Bài vi?t m?i

Khoa ?ào t?o Qu?c t?

Các ??n v?

Website:

1. Tên ??n v?:

安徽快3Tên ??n v? (ti?ng Vi?t): Khoa ?ào t?o Qu?c t?

Tên ??n v? (ti?ng Anh): Faculty of International Education

2. Link website c?a ??n v?:

3. L?ch s? hình thành và phát tri?n:

Khoa ?ào t?o Qu?c t? ???c thành l?p n?m 2009 v?i ti?n than là b? ph?n ?ào t?o c?a phòng H?p tác Qu?c t?. Trong quá trình xay d?ng và phát tri?n t?i nay, Khoa ?ào t?o Qu?c t? ?ang t?ng b??c hoàn thi?n, phát tri?n và m? r?ng thêm nhi?u ch??ng trình ?áp ?ng nhu c?u c?a m?i ??i t??ng.
安徽快3 B?t ??u v?i nh?ng ch??ng trình h?p tác cùng ??i h?c La Trobe ??n t? n??c úc, sau 10 n?m phát tri?n, Khoa hi?n ?ang tr?c ti?p qu?n ly 8 ch??ng trình C? nhan và 5 ch??ng trình Th?c s? ?em t?i nhi?u c? h?i vi?c làm và ??nh c? t?i n??c ngoài cho sinh viên:

 • C? nhan Qu?n tr? Kinh doanh chuyên ngành Qu?n tr? Du l?ch Khách s?n liên k?t v?i ?H Nam Hoa, Meiho, H?c vi?n TMC, ?H Northampton, ?H Griffith, Tr??ng Qu?n tr? khách s?n Swiss
 • C? nhan Qu?n tr? Kinh doanh chuyên ngành Tài chính liên k?t v?i Tr??ng Kinh doanh Niels Brock Copenhagen (?an M?ch)
 • C? nhan Kinh doanh liên k?t v?i ??i h?c Bedfordshire (Anh Qu?c)
 • C? nhan Qu?n tr? Kinh doanh liên k?t v?i ??i h?c New Brunswick (Canada)
 • C? nhan K? toán Tài chính liên k?t v?i ??i h?c Northampton (Anh Qu?c)
 • C? nhan Qu?n tr? Kinh doanh chuyên ngành Báo chí và Truy?n th?ng ??i chúng liên k?t v?i ??i h?c Minh Truy?n (?ài Loan)
 • C? nhan Qu?n tr? Khách s?n Qu?c t? liên k?t v?i Tr??ng Kinh doanh Qu?c t? Qu?n ly Du l?ch và Khách t? Vatel thu?c Vatel Development (C?ng hòa Pháp)
 • C? nhan Lu?t – Kinh doanh liên k?t v?i ??i h?c Aomori Chuo Gakuin (Nh?t B?n)
 • Th?c s? Tài chính và Qu?n tr? kinh doanh liên k?t v?i ??i h?c Bedfordshire (Anh Qu?c )
 • Th?c s? Lu?t Kinh t? và Th??ng m?i Qu?c t? liên k?t v?i ??i h?c Tay Anh Qu?c (Anh Qu?c)
 • Th?c s? Qu?n tr? Kinh Doanh liên k?t v?i ??i h?c Meiho (?ài Loan)
 • Th?c s? Qu?n tr? Kinh doanh liên k?t v?i ??i h?c Sunderland (Anh Qu?c)
 • Th?c s? Kinh doanh qu?c t? liên k?t v?i ??i h?c La Trobe (úc)

Ngoài ra, Khoa còn t? ch?c nh?ng ch??ng trình h?c chuy?n ti?p, h?p tác cùng ??i h?c Griffith, úc; ??i h?c Macquarie, úc; ??i h?c Auckland, New Zealand; ??i h?c Portland; ??i h?c Angelo State và ??i h?c Bloomsberg, Hoa K?. M?ng l??i ??i tác c?ng ngày m?t m? r?ng, g?n bó và v?ng m?nh ?? h? tr? r?t nhi?u cho s? phát tri?n c?a Khoa. Ngoài ra, m?i n?m các ??i tác còn dành t?ng cho sinh viên c?a Khoa nh?ng su?t h?c b?ng v? cùng giá tr?.
安徽快3 V?i ph??ng cham lu?n ?em ??n cho h?c viên nh?ng ch??ng trình hi?u qu?, ch?t l??ng và h? th?ng c? s? v?t ch?t ??t tiêu chu?n qu?c t?, Khoa ?ào t?o qu?c t? kh?ng ng?ng c? g?ng nang cao, thi?t k? và c?p nh?t các ch??ng trình h?c v?i nh?ng xu h??ng giáo d?c hi?n ??i trong và ngoài n??c, t?o ?i?u ki?n cho ng??i h?c có th? d? dàng thích nghi, làm vi?c trong m?i tr??ng qu?c t? và ??nh c? n??c ngoài, h?i nh?p sau r?ng trong n?n kinh t? m?.

安徽快3Bên c?nh vi?c nang cao chuyên m?n nghi?p v?, c?i thi?n m?i tr??ng ?ào t?o, Khoa c?ng chú tr?ng xay d?ng, ?a d?ng hóa và c?i ti?n các ho?t ??ng ngo?i khóa ngoài gi? dành cho sinh viên nh? ch??ng trình D? h?i Giáng sinh, Ngày h?i vi?c làm,...

安徽快3?i?u làm nên s? thành c?ng c?a Khoa ?ào t?o Qu?c T? kh?i ngu?n t? s? v?n hành ??ng ?i?u m?i tr??ng giáo d?c tr??ng ??i H?c Ngo?i Th??ng cùng ??i ng? giáo viên xu?t s?c, ???c ?ào t?o t?i n??c ngoài, m?i tr??ng h?c t?p n?ng ??ng và các trang thi?t b? hi?n ??i. Quan tr?ng h?n c?, s? than thi?t g?n g?i mang tính truy?n th?ng gi?a th?y và trò ?? t?o nên n?n t?ng cho nh?ng thành t?u c?a Khoa ?ào t?o Qu?c t?.

4. Các thành tích, khen th??ng c?p tr??ng và trên tr??ng ?? ??t ???c:

N?m

Danh hi?u thi ?ua

S?, ngày, tháng, n?m c?a quy?t ??nh c?ng nh?n

2008-2009

T?p th? Lao ??ng xu?t s?c c?p Tr??ng

安徽快3Quy?t ??nh s? 560/H?KT ngày 24/06/2009

2009-2010

安徽快3T?p th? Lao ??ng xu?t s?c c?p Tr??ng

安徽快3Quy?t ??nh s? 641/H?KT ngày 21/06/2010

2011-2012

T?p th? Lao ??ng xu?t s?c c?p B?

Quy?t ??nh s? 4919/Q?-BGD?T ngày 09/11/2012

2015-2016

T?p th? Lao ??ng tiên ti?n c?p Tr??ng

Quy?t ??nh s? 1921/Q?-?HNT-CTCT&SV ngày 30/9/2016

2016-2017

安徽快3T?p th? Lao ??ng tiên ti?n c?p Tr??ng

安徽快3Quy?t ??nh s? 2339/Q?-?HNT ngày 3/11/2017

?

2017-2018

T?p th? Lao ??ng tiên ti?n c?p Tr??ng

Quy?t ??nh s? 2385/Q?-?HN ngày 16/10/2018

2017-2018

T?p th? Lao ??ng xu?t s?c c?p B?

安徽快3Quy?t ??nh s? 451/Q?-BGD?T ngày 25/02/2019

5. L?nh ??o ??n v? qua các th?i k?:?

TS Nguy?n Th? Thanh Minh (2009 - 2012)

PGS, TS H? Thuy Ng?c (2012 - Hi?n nay)?

6. Ch?c n?ng, nhi?m v? hi?n t?i:

安徽快3- Tuy?n sinh và Qu?n ly các ch??ng liên k?t qu?c t? c?a Nhà tr??ng

安徽快3- H? tr? và tham m?u cho Hi?u tr??ng c?p m?i, gia h?n, ch?m d?t, t?m d?ng các ch??ng trình liên k?t ?ào t?o trong Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng

- Phát tri?n ??i tác và các ch??ng trình liên k?t ?ào t?o

7. ??c ?i?m n?i b?t:

安徽快3??i ng? chuyên viên ph?n l?n tu nghi?p nhi?u n?m ? n??c ngoài, ngo?i ng? t?t, n?ng ??ng, h?i nh?p hóa, am hi?u l?nh v?c du h?c và liên k?t ?ào t?o, th?c hi?n t?t các c?ng vi?c chuyên m?n c?ng nh? nh?ng ho?t ??ng s? ki?n c?a Khoa, c?a Tr??ng.

Chuyên nghi?p, quy?t li?t trong c?ng vi?c nh?ng các th?y c? lu?n tr? trung, g?n g?i v?i sinh viên, t?n tam v?i s? m?nh giáo d?c, là m?t t?p th? ?oàn k?t lu?n ph?n ??u và tiên phong tìm ra h??ng ?i m?i trong l?nh v?c liên k?t ?ào t?o.

8. C? c?u t? ch?c hi?n t?i

 • Tr??ng khoa ?ào t?o Qu?c t?

? ? ? ? ? ?Phó Giáo s?, Ti?n s? H? Thúy Ng?c

 • Phó tr??ng Khoa ?ào t?o Qu?c t?

安徽快3? ? ? ? ?Ti?n s??Nguy?n Bình Minh

 • Ban Phát tri?n ch??ng trình qu?c t?

安徽快3? ? ? ? ? Tr??ng ban - ThS. Tr?n Th??Trang Ly

? ? ? ? ? Chuyên viên – Th?y Ph?m Th? Quy?n

 • Ban phát tri?n ch??ng trình C? nhan

? ? ? ? ? Tr??ng ban -ThS.?V? Ph??ng Lan

? ? ? ? ? Chuyên viên – Th?y L??ng Minh ??t

 • Ban Truy?n th?ng

? ? ? ? ?Tr??ng ban -ThS.?Tr?n Anh Van

安徽快3? ? ? ? ?Chuyên viên - C? V?n Th? Lan Ph??ng

? ? ? ? ?Chuyên viên - Th?y V??ng Tr?n Ngh?a

 • Ban Hành chính - T?ng h?p

? ? ? ? Tr??ng ban -ThS.??? Ng?c Lê Dung

安徽快3? ? ? ? Chuyên viên - C? Tr?n Th? Thu Huy?n

 • Ban phát tri?n ch??ng trình Th?c s?

安徽快3? ? ? ?Tr??ng ban -ThS. Nguy?n Th? H??ng

? ? ? ?Chuyên viên – Th?y Nguy?n Tu?n Ngh?a

9. Danh sách tên, liên h? (email và s? ?i?n tho?i) c?a t?ng cán b?, gi?ng viên trong ??n v? (làm thành b?ng chia dòng, c?t):

H? Thúy

Ng?c

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguy?n Bình?

Minh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

V? Ph??ng

Lan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tr?n Th? Trang

?Ly

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

V?n Th? Lan

Ph??ng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tr?n? Anh

Van

vantaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?? Ng?c Lê?

Dung

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguy?n Th?

H??ng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tr?n Th? Thu

Huy?n

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

安徽快3Nguy?n Tu?n

Ngh?a

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

V??ng Tr?n

Ngh?a

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ph?m Th?

Quy?n

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

L??ng Minh

??t

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Th?ng tin liên h?: Email, ??a ?i?m v?n phòng:

V?n phòng 1: Pho?ng 1008, ta?ng 10 nha? A, Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng, 91 chùa Láng, ??ng ?a, Hà N?i?
S?T: +842432595158 (ext: 244,249)?

V?n phòng 2: Toà nhà 7 t?ng - Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng?

S?T: +842437757371?

V?n phòng 3: Ta?ng 12 nha? A, ?Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng?

S?T: +842432595158 (ext: 244,249)?
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.?
Facebook: Khoa ?a?o ta?o Qu??c Tê? - FTU

is developed by