安徽快3

15
Th? 6, 11
31 Bài vi?t m?i

Khoa Qu?n tr? Kinh doanh

Các ??n v?

Website:

1. Tên ??n v?:

Khoa Qu?n tr? kinh doanh (Faculty of Business Administration)

2.?Link website c?a ??n v?:

3.?L?ch s? hình thành và phát tri?n:?

安徽快3Khoa Qu?n tr? kinh doanh ???c thành l?p vào ngày 07 tháng 4 n?m 1999 theo Quy?t ??nh s? 1269 /Q? –BG?T- TCCB c?a B? Tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o ngày 07/4/1999. T?i th?i ?i?m thành l?p, s? l??ng gi?ng viên c?a Khoa ch? có 11 ng??i. ??n n?m 2009, t?ng s? thành viên c?a Khoa ?? lên ??n g?n 70 gi?ng viên (trong ?ó có 1 GS, 1 PGS, 10 TS, 20 ThS, nhi?u ng??i khác ?ang h?c cao h?c và nghiên c?u sinh t?i n??c ngoài) và tr? thành m?t trong hai khoa l?n nh?t tr??ng ??i h?c Ngo?i Th??ng. T? n?m 2009 ??n nay, Khoa Qu?n tr? Kinh doanh ngày càng l?n m?nh kh?ng ng?ng và ?? tr? thành cái n?i c?a nhi?u Khoa chuyên m?n trong toàn tr??ng là Khoa Lu?t và Khoa K? toán- Ki?m toán trên c? s? B? m?n Lu?t, B? m?n K? toán- Ki?m toán c?a Khoa Qu?n tr? Kinh doanh. Sau hai l?n tách khoa, hi?n nay Khoa Qu?n tr? Kinh doanh v?n là m?t trong hai khoa chuyên m?n l?n nh?t toàn tr??ng, v?i t?ng s? 50 gi?ng viên, trong ?ó có nhi?u gi?ng viên kiêm nhi?m n?m các ch?c v? qu?n ly cao trong tr??ng.

4.?Các thành tích, khen th??ng c?p tr??ng và trên tr??ng ?? ??t ???c:

Khoa QTKD ?? ??t danh hi?u “T?p th? lao ??ng xu?t s?c” c?p tr??ng trong 8 n?m liên t?c (n?m h?c 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009) v?i 100% gi?ng viên ??t danh hi?u Lao ??ng tiên ti?n tr? lên.

安徽快3??c bi?t, Khoa QTKD vinh d? ???c nh?n b?ng khen c?a C?ng ?oàn giáo d?c Vi?t Nam n?m 2006; và B?ng khen c?a Ban Ch?p hành T?ng liên ?oàn Lao ??ng Vi?t Nam “Phong trào thi ?ua Lao ??ng gi?i và xay d?ng t? ch?c c?ng ?oàn v?ng m?nh n?m h?c 2006-2007”.

I/ Thành tích, khen th??ng c?p tr??ng

- Gi?y khen T?p th? lao ??ng xu?t s?c n?m h?c 2011 - 2012
- Gi?y khen T?p th? lao ??ng xu?t s?c n?m h?c 2012 – 2013
- Gi?y khen T?p th? lao ??ng tiên ti?n n?m h?c 2013 – 2014
- Gi?y khen T?p th? lao ??ng tiên ti?n n?m h?c 2014 – 2015
- Gi?y khen T?p th? lao ??ng tiên ti?n n?m h?c 2015 – 2016
- Gi?y khen T?p th? lao ??ng tiên ti?n n?m h?c 2016 – 2017
- Gi?y khen T?p th? lao ??ng tiên ti?n n?m h?c 2017 – 2018

- Chi b? ??t trong s?ch, v?ng m?nh liên t?c t? n?m 2011 ??n n?m 2018

- Chi b? Khoa ??t 1 trong 3 Chi b? xu?t s?c n?m 2018

- C?ng ?oàn: Gi?y khen安徽快3 “C?ng ?oàn B? ph?n ?? có thành tích xu?t s?c trong ho?t ??ng C?ng ?oàn nhi?m k? 2014-2019”

II/ Thành tích, khen th??ng c?p trên tr??ng

安徽快3- T?p th? lao ??ng xu?t s?c c?p B? n?m h?c 2012-2013

安徽快3- T?p th? lao ??ng xu?t s?c c?p B? n?m h?c 2015-2016

- T?p th? lao ??ng xu?t s?c c?p B? n?m h?c 2018-2019 (?ang xét)

- ??ng: ??ng chí Lê Thái Phong, Tr??ng Khoa QTKD là 1 trong 2 ??ng viên c?a Tr??ng ???c gi?y khen c?a ??ng ?y Kh?i các tr??ng ??i h?c - Cao ??ng Hà N?i “??ng viên hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? 5 n?m liên t?c t? n?m 2013-2018

- C?ng ?oàn: B?ng khen c?a C?ng ?oàn Giáo d?c Vi?t Nam “C?ng ?oàn b? ph?n ?? có thành tích xu?t s?c trong ho?t ??ng c?ng ?oàn nhi?m k? 2014-2019”.

5. L?nh ??o ??n v? qua các th?i k?:

Giai ?o?n 1999 – 2001:

GVC Tr?n S?u – Ch? nhi?m Khoa

ThS ??ng Th? Lan – Phó CN Khoa

Giai ?o?n 2001 – 2004

安徽快3TS Bùi Ng?c S?n – Ch? nhi?m Khoa

ThS Lê Th? Thu Th?y – Phó ch? nhi?m Khoa

Giai ?o?n 2004 – 2009

TS T?ng V?n Ngh?a – Ch? nhi?m Khoa

安徽快3ThS Lê Th? Thu Th?y – Phó ch? nhi?m Khoa (2004 – 2007)

安徽快3ThS Tr?n Th? Kim Anh – Phó ch? nhi?m Khoa (2007 – 2009)

ThS Bùi Liên Hà – Phó ch? nhi?m Khoa (2007 – 2009)

Giai ?o?n 2009 – 2016

安徽快3PGS, TS Nguy?n Thu Th?y – Ch? nhi?m Khoa

安徽快3TS Tr?n Th? Kim Anh – Phó ch? nhi?m Khoa (2009 – 2016)

TS Bùi Liên Hà – Phó ch? nhi?m Khoa (2009 – 2013)

TS Lê Thái Phong – Phó ch? nhi?m Khoa (2013-2016)

Giai ?o?n 2016 - nay

PGS, TS Lê Thái Phong – Ch? nhi?m Khoa

安徽快3TS Nguy?n Thúy Anh – Phó ch? nhi?m Khoa

TS Cao ?inh Kiên – Phó ch? nhi?m Khoa

6. Ch?c n?ng, nhi?m v? hi?n t?i:

Khoa Qu?n tr? Kinh doanh có nh?ng nhi?m v? c? b?n sau ?ay:

1) ?ào t?o và gi?ng d?y

- Tri?n khai th?c hi?n k? ho?ch gi?ng d?y ngành Qu?n tr? kinh doanh, Qu?n tr? khách s?n và tham gia các ch??ng trình ?ào t?o thu?c các chuyên ngành ?ào t?o khác c?a Nhà tr??ng.

安徽快3- L?p k? ho?ch xay d?ng và phát tri?n chi?n l??c c?a Khoa.

- Xay d?ng và hoàn thi?n ch??ng trình ?ào t?o c?a ngành QTKD, Qu?n tr? khách s?n và các chuyên ngành thu?c các ngành trên.

安徽快3- C? th? hóa m?c tiêu, ch??ng trình, n?i dung và ph??ng pháp ?ào t?o c?a Nhà tr??ng cho t?ng chuyên ngành trong Khoa.

安徽快3- Qu?n ly ch?t l??ng, n?i dung, ph??ng pháp ?ào t?o c?a các chuyên ngành.

安徽快32) Nghiên c?u khoa h?c

- Th?ng báo và tri?n khai nhi?m v? khoa h?c c?ng ngh? c?a các B? và các c? quan nhà n??c khác.

- ??y m?nh và nang cao ch?t l??ng c?ng tác nghiên c?u khoa h?c c?a Khoa.

- Tri?n khai th?c hi?n các ?? tài nghiên c?u khoa h?c các c?p. T? ch?c các h?i th?o khoa h?c chuyên ngành các c?p.

3) Qu?n ly ngu?n nhan l?c

安徽快3- Qu?n ly gi?ng viên c?a Khoa theo phan c?p c?a Hi?u tr??ng.

- Xay d?ng k? ho?ch nhan s? c?a Khoa, tham gia vào c?ng tác tuy?n d?ng, ??m b?o nhan s? ???c tuy?n d?ng phù h?p v?i yêu c?u c?a Khoa.

- L?p k? ho?ch ?ào t?o, b?i d??ng nang cao trình ?? chuyên m?n, phát tri?n ??i ng? gi?ng viên k? c?n.

安徽快3- Ph?i h?p ?ánh giá c?ng tác gi?ng d?y, nghiên c?u khoa h?c c?a giáo viên nh?m ??m b?o ch?t l??ng ??i ng? gi?ng d?y.

7. ??c ?i?m n?i b?t:

安徽快3S? ra ??i c?a Khoa Qu?n tr? Kinh doanh còn ?ánh d?u m?t b??c ngo?t quan tr?ng ??i v?i tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng: t? m?t tr??ng ??n ngành ?? tr? thành tr??ng ?ào t?o ?a ngành trong kh?i các tr??ng ??i h?c v? kinh t?. S? phát tri?n này phù h?p v?i xu th? ?ào t?o ?a d?ng c?a các tr??ng ??i h?c hi?n nay nói chung và nhu c?u ngày càng t?ng c?a x? h?i v? ngu?n nhan l?c qu?n tr? và kinh doanh qu?c t? nói riêng. Kh?ng ch? t?ng v? s? l??ng các ngành ?ào t?o m?i, Khoa Qu?n tr? Kinh doanh còn tri?n khai ch??ng trình ch?t l??ng cao gi?ng d?y b?ng ti?ng Anh ??u tiên trong toàn tr??ng thu?c chuyên ngành QTKDQT và tri?n khai Ch??ng trình tiên ti?n Qu?n tr? kinh doanh- h?p tác v?i tr??ng ??i tác danh ti?ng ??i h?c T?ng h?p bang California Hoa K?, góp ph?n t?ng b??c tiêu chu?n hóa và hài hóa h? th?ng ki?n th?c ?ào t?o v?i các ch??ng trình ?ào t?o ??i h?c tiên ti?n trên th? gi?i. K? th?a và phát huy truy?n th?ng ?ào t?o v?i ch?t l??ng d?n ??u c?a tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng, k?t h?p v?i s? n?ng ??ng c?a mình, Khoa Qu?n tr? Kinh doanh ?? nhanh chóng kh?ng ??nh v? th? c?a mình trong ho?t ??ng ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c và ?óng góp tích c?c vào vi?c cung c?p ngu?n nhan l?c có ch?t l??ng cao ph?c v? cho s? nghi?p phát tri?n kinh t? c?a ??t n??c trong b?i c?nh toàn c?u hoá và h?i nh?p kinh t? qu?c t?. Khoa Qu?n tr? Kinh doanh ?? t?o ???c m?t m?i tr??ng ?ào t?o hi?n ??i, h?p d?n kh?ng ch? cho sinh viên mà c? cho các nhà qu?n ly th?ng qua các ho?t ??ng t? v?n và ?ào t?o ng?n h?n ?? h? có th? phát tri?n t?t kh? n?ng c?a mình trong m?i tr??ng kinh doanh qu?c t?.

8. C? c?u t? ch?c hi?n t?i:

?

9. Danh sách tên, liên h? (email và s? ?i?n tho?i) c?a t?ng cán b?, gi?ng viên trong ??n v? (làm thành b?ng chia dòng, c?t)

TT

H? và tên

Ch?c v?

Email

1

Lê Thái Phong

安徽快3Tr??ng Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguy?n Thúy Anh

安徽快3Phó tr??ng Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

安徽快3Cao ?inh Kiên

Phó tr??ng Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

?ào Minh Anh

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

5

安徽快3Nguy?n Th? Khánh Chi

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguy?n Ph??ng Chi

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Ph?m Th? M? Dung

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

安徽快3Lê Th? Ph??ng Dung

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

安徽快3Hoàng Anh Duy

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

安徽快3Hoàng Th? Thùy D??ng

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

安徽快3V? Th? H??ng Giang

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Lê Thu? H?ng

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

安徽快3Nguy?n Th? H?nh

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Bùi Thu? Hi?n

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Nguy?n Th? Thanh Hoa

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

安徽快3Nguy?n Khánh H?ng

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

安徽快3Nguy?n Th? Kim Ngan

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Ng? Quy Nham

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

D??ng Th? Hoài Nhung

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

安徽快3Nguy?n Th? Tuy?t? Nhung

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Nguy?n H?ng Quan

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

安徽快3Lê Th? Th?o

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

安徽快3Tr?n Minh Thu

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

安徽快3?ào Th?? Th??ng

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25

Nguy?n Th? H?ng Van

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26

T?ng Th? Thanh Th?y

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27

Nguy?n Minh Ph??ng

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28

安徽快3Hoa?ng Ha?i Yê?n

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29

Nguy?n Th? Hoa H?ng

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30

Nguy?n Th? Kim Thoa

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31

安徽快3Nguy?n Th?? Sam

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32

?? H??ng? Giang

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33

安徽快3?? Th? Thanh H??ng

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

34

安徽快3Nguy?n H?ng Van

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35

Thái Thanh Hà

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

36

Tr?nh Th? B?ch Mai

安徽快3Th? ky khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

37

Nguy?n H?nh Linh

Th? ky CTTT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

38

安徽快3Bùi Anh Tu?n

Hi?u tr??ng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

39

安徽快3Lê Th? Thu Th?y

Ch? t?ch H?T

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

40

安徽快3Bùi Liên Hà

Phó phòng ?T

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41

安徽快3Nguy?n L? H?ng

Tr??ng phòng TT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

42

安徽快3Nguy?n V?n Minh

Viên KT&TMQT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

43

Nguy?n Th?? Anh

安徽快3Phó phòng ?BCL

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

44

Nguy?n V?n Thoan

G? TTTT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

45

?ào Th? H?ng? H?nh

TT?BCL

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

46

安徽快3Ph?m Th? Tuy?t Minh

安徽快3Phòng Thanh tra

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

47

V? Th? Thu H??ng

Phòng T? ch?c

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

48

Nguy?n Th?? Hoa

安徽快3T?p chí kinh t? ??i ngo?i

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

49

Nguy?n Th? Thu Trang

Gi?ng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

50

Nguy?n Tr?ng? H?i

Feretco

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Th?ng tin liên h?: Email, ??a ?i?m v?n phòng:

安徽快3T?ng 2 - Nhà B ??i h?c Ngo?i th??ng - 91 Chùa Láng, Ph??ng Láng Th??ng, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i.

?i?n tho?i: 84-4-3835 6800 (ext: 521)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

is a extension!