安徽快3

17
Ch? nh?t, 11
27 Bài vi?t m?i

Trung tam Kh?o thí và ??m b?o Ch?t l??ng

Các ??n v?

1. Tên ??n v?:

- Tên ti?ng Vi?t: Trung tam Kh?o thí & ??m b?o ch?t l??ng
- Tên ti?ng Anh: Center for Testing & Quality Assurance

T?p th? cán b?, viên ch?c Trung tam KT&?BCL


2. Link website c?a ??n v?:

3. L?ch s? hình thành và phát tri?n

Trung tam ??m b?o Ch?t l??ng (tên ti?ng Anh là Center for Quality Assurance) ???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 618/Q?-TCHC ngày 17 tháng 10 n?m 2008 c?a Hi?u tr??ng v? vi?c tách, ??i tên Phòng Qu?n ly d? án và ??m b?o Ch?t l??ng và thành l?p Trung tam ??m b?o Ch?t l??ng. Theo Quy?t ??nh này, TT?BCL chính th?c ho?t ??ng t? ngày 01 tháng 11 n?m 2008.

4. Các thành tích, khen th??ng c?p tr??ng và trên tr??ng ?? ??t ???c

4.1. Thành tích, khen th??ng c?p tr??ng

- Gi?y khen T?p th? lao ??ng xu?t s?c n?m h?c 2010 - 2011
- Gi?y khen T?p th? lao ??ng xu?t s?c n?m h?c 2011 - 2012
- Gi?y khen T?p th? lao ??ng xu?t s?c n?m h?c 2012 – 2013
- Gi?y khen T?p th? lao ??ng tiên ti?n n?m h?c 2013 – 2014
- Gi?y khen T?p th? lao ??ng tiên ti?n n?m h?c 2014 – 2015
- Gi?y khen T?p th? lao ??ng tiên ti?n n?m h?c 2015 – 2016
- Gi?y khen T?p th? lao ??ng tiên ti?n n?m h?c 2016 – 2017
安徽快3- Gi?y khen T?p th? lao ??ng tiên ti?n n?m h?c 2017 – 2018

4.2. Thành tích, khen th??ng c?p trên tr??ng

- T?p th? lao ??ng xu?t s?c c?p B? n?m h?c 2011-2012
安徽快3 - T?p th? lao ??ng xu?t s?c c?p B? n?m h?c 2016-2017

5. L?nh ??o ??n v? qua các th?i k?

- PGS, TSKH Nguy?n V?n Minh (2008 - 2012).
安徽快3- TS V? S? M?nh (2012 - Hi?n nay).

6. Ch?c n?ng, nhi?m v? hi?n t?i:

6.1. Ch?c n?ng

Trung tam Kh?o thí và ??m b?o ch?t l??ng có ch?c n?ng tham m?u và giúp Hi?u tr??ng trong vi?c qu?n ly, t?ng h?p, ?? xu?t y ki?n, t? ch?c th?c hi?n c?ng tác kh?o thí, ??m b?o ch?t l??ng và ki?m ??nh ch?t l??ng trong toàn tr??ng.

6.2. Nhi?m v?

a. Xay d?ng và trình Hi?u tr??ng ban hành các quy ??nh v? c?ng tác kh?o thí, ??m b?o ch?t l??ng các ho?t ??ng c?a Tr??ng, ki?m ??nh ch?t l??ng và h??ng d?n, t? ch?c th?c hi?n các quy ??nh ?ó trong Tr??ng;
b. C?ng tác kh?o thí- Ch? trì và ph?i h?p v?i các ??n v? có liên quan giúp Hi?u tr??ng trong vi?c ch? ??o, t? ch?c và qu?n ly các k? thi, bao g?m: thi k?t thúc h?c ph?n, thi t?t nghi?p, thi c?p ch?ng ch?;
- Nghiên c?u, ?? xu?t ??i m?i ph??ng pháp ?ánh giá h?c ph?n, thi t?t nghi?p;
- Ch? trì và ph?i h?p v?i các ??n v? có liên quan t? ch?c xay d?ng ngan hàng cau h?i thi làm c? s? cho vi?c xay d?ng ?? thi. T? ch?c các ho?t ??ng kh?o thí; t?p hu?n chuyên m?n, nghi?p v? cho viên ch?c làm c?ng tác kh?o thí;
- Ch? trì và ph?i h?p v?i Trung tam C?ng ngh? th?ng tin, các vi?n, khoa, b? m?n liên quan qu?n ly và t? ch?c thi tr?c nghi?m trên máy vi tính theo quy ??nh;
- Ch? trì và ph?i h?p v?i các ??n v? liên quan giúp Hi?u tr??ng trong vi?c ra ?? thi, qu?n ly ?? thi, in sao ?? thi, ?áp án, thang ?i?m các k? thi h?t h?c ph?n, t?t nghi?p, c?p ch?ng ch? theo quy ??nh;
- H??ng d?n, ki?m tra các C? s? qu?n ly và t? ch?c th?c hi?n c?ng tác kh?o thí.
c. C?ng tác ??m b?o ch?t l??ng và ki?m ??nh ch?t l??ng
- Tri?n khai xay d?ng và ph?i h?p các ??n v? trong toàn tr??ng th?c hi?n c? ch? t? ??m b?o ch?t l??ng các ho?t ??ng c?a ??n v?, c?a Tr??ng;
- Ch? trì và ph?i h?p v?i các ??n v? có liên quan ti?n hành kh?o sát các ??i t??ng có liên quan v? ch?t l??ng tr??ng, ch??ng trình ?ào t?o và tình tr?ng vi?c làm c?a sinh viên;
- Ch? trì và ph?i h?p v?i Phòng Qu?n ly ?ào t?o, Khoa Sau ??i h?c, vi?n, khoa, b? m?n và các ??n v? có liên quan t? ch?c ?ánh giá các ch??ng trình ?ào t?o theo quy ??nh;
- Ch? trì và ph?i h?p v?i Phòng Qu?n ly ?ào t?o, Khoa Sau ??i h?c, Phòng Truy?n th?ng và quan h? ??i ngo?i và các ??n v? có liên quan t? ch?c ?i?u tra d? báo nhu c?u ?ào t?o ngu?n nhan l?c c?a x? h?i ??i v?i t?ng ngành/chuyên ngành ?ào t?o c?a Tr??ng;
- ??u m?i t? ch?c th?c hi?n c?ng tác ??m b?o ch?t l??ng, ki?m ??nh ch?t l??ng tr??ng và ch??ng trình ?ào t?o theo các tiêu chu?n ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c ??i h?c do B? GD?T ban hành ho?c các t? ch?c ki?m ??nh có uy tín trong khu v?c và trên th?gi?i;
- Ph?i h?p v?i Phòng Qu?n ly ?ào t?o, Khoa Sau ??i h?c và ??n v? có liên quan tri?n khai xay d?ng chu?n ??u ra các ch??ng trình ?ào t?o và ?ánh giá vi?c gi?ng d?y theo chu?n ??u ra, theo ?? c??ng chi ti?t h?c ph?n;
- Ch? trì và ph?i h?p v?i Phòng K? ho?ch – Tài chính, Phòng Qu?n tr? thi?t b? và các ??n v? có liên quan th?c hi?n nhi?m v? 3 c?ng khai theo quy ??nh;
- Liên k?t, h?p tác v?i các t? ch?c trong n??c và qu?c t? ?? ph?i h?p th?c hi?n ch?c n?ng ??m b?o ch?t l??ng, ki?m ??nh ch?t l??ng c?a Tr??ng;
- Nghiên c?u, phát tri?n, ph? bi?n, ??a vào ?ng d?ng các ph??ng pháp qu?n ly ch?t l??ng giáo d?c hi?n ??i;
- H?p tác v?i các t? ch?c trong n??c và qu?c t? trong c?ng tác ki?m ??nh, ??m b?o ch?t l??ng và kh?o thí nh?m nang cao hi?u qu? c?ng tác và ch?t l??ng giáo d?c c?a Tr??ng;
d) T?ng h?p và qu?n ly c? s? d? li?u v? ??m b?o ch?t l??ng c?a Tr??ng;
?) Ch? ??o, h??ng d?n nghi?p v?, chuyên m?n, ki?m tra, ki?m soát c?ng tác kh?o thí, ??m b?o ch?t l??ng và ki?m ??nh ch?t l??ng c?a các C? s? và ??n v? thu?c Tr??ng"

7. C? c?u t? ch?c hi?n t?i8. Danh sách tên, liên h? (email và s? ?i?n tho?i) c?a t?ng cán b?, gi?ng viên trong ??n v??

H? Và TêN

LIêN H?

BAN GIáM ??C

TS V? S? M?nh

Giám ??c

Gi?ng viên B? m?n Pháp lu?t C? s?, Khoa Lu?t

?i?n tho?i: 04 3259 5158 (máy l?:278)
Email:?This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.?

TS Nguy?n Th? Anh

Phó Giám ??c

安徽快3Giáng viên B? m?n Qu?n tr? S?n xu?t & Tác nghi?p, Khoa QTKD

?i?n tho?i: 04 3259 5158 (máy l?:275)
Email:?This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.?

CáC CHUYêN VIêN

TS ?ào Th? H?ng H?nh

Gi?ng viên B? m?n Phát tri?n k? n?ng, Khoa QTKD

?i?n tho?i: 04 3259 5158 (máy l?:276)
Email:?This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.?

ThS Bùi H?ng Nhung

?i?n tho?i: 04 3259 5158 (máy l?:276)
Email:?This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.?

ThS Lê Th? Thúy H?ng

?i?n tho?i: 04 3259 5158 (máy l?:276)

Email:?This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.?

ThS Nguy?n Th? Thùy D??ng

?i?n tho?i: 04 3259 5158 (máy l?:276)
Email:?This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.?

ThS ?oàn Ng?c ánh

?i?n tho?i: 04 3259 5158 (máy l?:276)
Email:?This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.?

CN Nguy?n Th? Ph??ng

?i?n tho?i: 04 3259 5158 (máy l?:276)
Email:?This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?10. Th?ng tin liên h?: Email, ??a ?i?m v?n phòng.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

V?n phòng: Phòng 1006 – T?ng 10 – Nhà A

Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng

S? 91 Chùa Láng, ??ng ?a, Hà N?i

is a extension!