安徽快3

15
Th? 6, 11
31 Bài vi?t m?i

Khoa ?ào t?o Tr?c tuy?n và Phát tri?n Ngh? nghi?p

Các ??n v?

Website:

- Giai ?o?n 1972-1973: Nhi?m v? ???c giao là b?i d??ng cán b? cho các khóa chuyên tu và ng?n h?n t?i Hà n?i.

L?nh ??o ??n v?:

1. ?ng Nguy?n H?u L?i, Ch? nhi?m khoa (1973 - 1975).

安徽快32. ?ng ?? M?ng Hùng, Ch? nhi?m khoa (1975 - 1979).

3. GS, TS Bùi Xuan L?u, Ch? nhi?m khoa (1979 - 1980)..

4. PGS, TS Nguy?n H?ng ?àm, Ch? nhi?m khoa. Tuy?n sinh các khóa TC4,5 và 6 t?i HN và H?i phòng (1980-1984).

5. ?ng Ph?m Quang ?àm, Tr??ng Phòng Qu?n ly ?ào t?o?(1985 - 1989).

6. PGS, TS Nguy?n Phúc Khanh, Ch? nhi?m khoa - Khoa ?ào t?o T?i ch?c ???c tách ra kh?i Phòng Qu?n ly ?ào t?o (1990-1993).

7. PGS, TS Nguy?n H?ng ?àm, Phó Hi?u tr??ng, kiêm Ch? nhi?m khoa ?TTC tr??c khi vào C? s? 2 nh?n nhi?m v? m?i. Nhi?m v? ???c giao: B?i d??ng cán b?; ?ào t?o t?i ch?c và chuyên ngành t?i Hà n?i, TP HCM và các t?nh (1993 - 1994).

8. ?ng Nguy?n Ng?c B?o, Ch? nhi?m khoa (1994 - 2006).

9. PGS, TS Ph?m Duy Liên, Tr??ng khoa?(2007- 2014)

10. PGS, TS Hoàng Xuan Bình, Tr??ng khoa?(10/2014 - Hi?n?nay)

Email

Hoàng Xuan Bình This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Th?? Bích Lan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tr?n Tr?ng? Huy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mai Ng?c? Duy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tr?nh Th? Thu? Ph??ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n T?t? Th?ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Th? Thúy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
?u Th?? ánh? Tuy?t This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên h?:

?i?n tho?i: 84-4-3259 5158 (ext: 228, 226)
安徽快3??a ?i?m: T?ng 2 - Nhà A.

Our website is protected by