安徽快3

15
Th? 6, 11
31 Bài vi?t m?i

Phòng Y t?

Các ??n v?

1. Tên ??n v?:

?

Phòng Y t? (Departmen of Health Services)

2. Link website:?

?ang xay d?ng.

3. L?ch s? hình thành và phát tri?n:

安徽快3- T? tr??c 1987 Phòng Y t? tr?c thu?c Ban Giám Hi?u và có tên là Tr?m Y t? có 01 viên ch?c là ?ng Nguy?n V?n L?i, cu?i n?m có nhà tr??ng tuy?n thêm nhan l?c là BS Ph?m Th? Tam, khi ?y s? l??ng sinh viên? còn ít, c?ng tác y t? ch? y?u là s? c?u c? s?.

安徽快3- T? n?m 1987-1989: BS Ph?m Th? Tam là Tr??ng tr?m, c?ng t? n?m 1989 Tr?m y t? tr?c thu?c Phòng Qu?n tr? Thi?t b? và tr? thành T? Y t? cho ??n tháng 6 n?m 2010;

- T? tháng 7/2010 T? y t? ???c tách ra kh?i Phòng QTTB, tr?c thu?c BGH, có tên là Phòng Y t? do BS Ph?m Th? Tam là tr??ng phòng cho ??n tháng 10/2011. Cu?i n?m 2008 nhan l?c phòng y t? ???c t?ng c??ng thêm 03 y s?;

安徽快3- T? tháng 11/2011Phòng Y t? do BSCKI Nguy?n Th? H?ng Van làm Tr??ng phòng. C? ch? làm vi?c c?ng thay ??i theo xu h??ng chung, y t? c?ng ???c phát tri?n, thu?c và các ph??ng ti?n, trang thi?t b? ???c cung ?ng ??y ??. C? s? v?t ch?t ???c c?i thi?n, m? r?ng phòng làm vi?c, phòng ?i?u tr?. Nhan l?c là 04 viên ch?c, trong ?ó ???c ?ào t?o nang cao có 02 viên ch?c là c? nhan y t?, c?ng tác ch?m sóc s?c kh?e cho c?ng ch?c, viên ch?c, sinh viên ???c c?i thi?n, ch?c n?ng và nhi?m v? c?a Phòng Y t? c?ng ???c b? sung ?? ?áp ?ng v?i nhi?m v? phát tri?n chung c?a Nhà tr??ng.

4. Các thành tích khen th??ng c?p tr??ng:

T? 2011 -? 2019 liên t?c trong 08 n?m Phòng Y t? ??u ??t danh hi?u “T?p th? Lao ??ng tiên ti?n” hàng n?m, ???c l?nh ??o nhà tr??ng ghi nh?n.

5. L?nh ??o ??n v? qua các th?i k?:

- T? n?m 1987 tr? v? tr??c: ?ng Nguy?n V?n L?i – Tr??ng tr?m

- T? n?m 1987 - 1989: BS Ph?m Th? Tam – Tr??ng tr?m

安徽快3- T? 1989 - 10/2010: BS Ph?m Th? Tam – T? tr??ng t? y t?

- T? 11/2010?- 10/2011: BS Ph?m Th? Tam – Tr??ng phòng

- T? tháng 11/2011 cho ??n nay: BSCKI Nguy?n Th? H?ng Van – Tr??ng phòng

6. Ch?c n?ng, nhi?m v? hi?n t?i:

+ Ch?c n?ng: Phòng Y t? có ch?c n?ng tham m?u và giúp Hi?u tr??ng v? c?ng tác y t? tr??ng h?c, theo d?i, ch?m sóc s?c kh?e cho c?ng ch?c, viên ch?c và sinh viên, h?c viên trong tr??ng.

+ Nhi?m v?:

安徽快3- L?p K? ho?ch ho?t ??ng và K? ho?ch ngan sách theo n?m h?c trình Hi?u tr??ng phê duy?t;

- Tham m?u cho Hi?u tr??ng trong vi?c qu?n ly, t?ng h?p, ?? xu?t y ki?n, t? ch?c th?c hi?n các ho?t ??ng v? y t? tr??ng h?c

- Th?c hi?n s? c?u, c?p c?u ban ??u t?i tuy?n c? s?;

- Th?c hi?n khám b?nh, ?i?u tr? b?nh, c?p phát thu?c theo quy ??nh. Theo d?i, ch?m sóc s?c kh?e cho c?ng ch?c, viên ch?c, sinh viên và h?c viên trong tr??ng;

- Ch? ??ng trong c?ng tác phòng ch?ng d?ch b?nh: ki?m tra giám sát th??ng xuyên và ??t xu?t v? sinh m?i tr??ng, v? sinh an toàn th?c ph?m, ngu?n n??c, phun thu?c phòng ch?ng d?ch b?nh và di?t chu?t, phòng ch?ng các b?nh h?c ???ng và các b?nh x? h?i;

- Th?ng tin, tuyên truy?n giáo d?c s?c kh?e, t? v?n s?c kh?e cho cán b?, gi?ng viên, sinh viên.

?- T? ch?c khám s?c kh?e cho sinh viên nh?p h?c, t? ch?c cho sinh viên tham gia B?o hi?m y t?

安徽快3- Ph?i h?p v?i C?ng ?oàn tr??ng, cung c?p n?i dung khám, ??ng viên các viên ch?c khám s?c kh?e ??nh k?;

- Qu?n ly h? s?, theo d?i s?c kh?e, c?ng ch?c, viên ch?c và sinh viên

- Ph?i h?p v?i c? s? y t? t?i ??a ph??ng, ngành liên quan tri?n khai các ho?t ??ng y t?;

安徽快3- Th?c hi?n s? k?t, t?ng k?t và báo cáo k?t qu? tri?n khai ho?t ??ng y t? t?i tr??ng theo quy ??nh;

- Qu?n ly c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? trong phòng;

- Th?c hi?n các nhi?m v? khác do Ban Giám Hi?u phan c?ng.

7. C? c?u t? ch?c hi?n t?i:

- 01 BS Tr??ng phòng ph?c trách ?i?u hành c?ng vi?c, kiêm BS khám và ?i?u tr? b?nh;

安徽快3- 01 CN ?i?u d??ng

- 01 CN Y t? c?ng c?ng

- 01 Y s?

8. Danh sách tên, liên h? c?a t?ng cá nhan:

STT

H? Và TêN

EMAIL

GHI CHú

1

安徽快3L??ng Th? Thúy Hà

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

2

Cao Th? Liên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

3

Ph?m Th? An Vinh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

4

安徽快3Nguy?n Th? H?ng Van

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

9. Th?ng tin liên h?: Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Our website is protected by