安徽快3

15
Th? 6, 11
31 Bài vi?t m?i

Phòng Qu?n ly D? án

Các ??n v?

Website:

N?m 2001: Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng tham gia vi?t ?? xu?t và nh?n ???c tài tr? c?a Ngan hàng Th? gi?i cho ch??ng trình “Nang cao ch?t l??ng ?ào t?o c? nhan ngành Kinh t? ??i ngo?i, ?áp ?ng yêu c?u h?i nh?p khu v?c và qu?c t?” - QIGA trong khu?n kh? D? án Giáo d?c ??i h?c I.

安徽快3D? án ???c th?c hi?n trên c? s? thành l?p m?t ban th?c hi?n g?m các cán b?, giáo viên kh?ng chuyên trách c?a nhà tr??ng.

Tháng 3 n?m 2003: ?? tri?n khai các d? án tài tr?, ??c bi?t là các d? án có ngu?n tài tr? qu?c t? m?t cách hi?u qu?, nhà tr??ng ?? thành l?p V?n phòng D? án, v?i nhan s? g?m 2 cán b? chuyên trách.

安徽快3Ngày 1 tháng 8 n?m 2004: Tr??c yêu c?u ph?i có ??i ng?, cán b? th?c hi?n D? án m?t cách chuyên nghi?p, nhà tr??ng ?? thành l?p Phòng Qu?n ly D? án (ti?n than là V?n phòng D? án). Ch?c n?ng chính c?a Phòng Qu?n ly D? án là th?c hi?n các d? án c?a tr??ng và tìm ki?m, phát huy các ngu?n tài tr?. Phòng Qu?n ly d? án ?? phát huy ???c vai trò c?a mình khi ?? ti?p t?c thành c?ng trong vi?c xin tài tr? c?a Ngan hàng Th? gi?i ??i v?i các ?? xu?t d? án QIGB, QIGC trong khu?n kh? D? án Giáo d?c ??i h?c I và ?? tri?n khai ?úng ti?n ?? và hi?u qu? các ho?t ??ng c?a d? án, ???c Ban ?i?u ph?i c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o, Ngan hàng Th? gi?i ?ánh giá cao.

N?m 2006: Phòng Qu?n ly d? án ???c b? sung thêm ch?c n?ng ??m b?o ch?t l??ng và ??i tên phòng thành Phòng Qu?n ly D? án và ??m b?o Ch?t l??ng, th?c hi?n quá trình ?ánh giá ch?t l??ng Giáo d?c ??i h?c, tham gia vào quá trình ?ánh giá ngoài và tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng ?? ???c ch?ng nh?n ??t Lo?i 2 (lo?i cao nh?t).

N?m 2008: Tách b? ph?n ??m b?o ch?t l??ng thành Trung tam ??m b?o Ch?t l??ng, ??i tên phòng thành Phòng Qu?n ly D? án g?m 6 cán b? chuyên trách.

K? t? khi thành l?p ??n nay, Phòng Qu?n ly D? án ?? tham gia, ?i?u ph?i và th?c hi?n ???c các d? án ???c tài tr? b?i Ngan hàng Th? gi?i, ?y ban Chau ?u, Chính ph? Th?y S?,… K?t qu? c?a nh?ng d? án này ?? góp ph?n r?t quan tr?ng trong vi?c nang cao n?ng l?c gi?ng d?y và nghiên c?u c?a nhà tr??ng, c?i thi?n c? s? v?t ch?t và trang thi?t b? trong tr??ng, m? r?ng c? h?i h?p tác v?i các t? ch?c trong và ngoài n??c.

L?nh ??o c?a ??n v? qua các th?i k?:

PGS, TS Ph?m Th? H?ng Y?n (2003 – 2008).

安徽快3TS Lê Thái Phong (2008 – 2009).

TS V? Th? Hi?n (2009 – nay).

Email

V? Th?? Hi?n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phùng M?nh? Hùng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê H?ng? Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ph?m Th? Thu? H?ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tr?n Di?u? Linh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Th? Thanh Huy?n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên h?:

?i?n tho?i: 84-4-3259 5158 (ext: 268, 266)

??a ?i?m: T?ng 9 - Nhà A.

is developed by