安徽快3

15
Th? 6, 11
31 Bài vi?t m?i

Phòng H?p tác Qu?c t?

Các ??n v?

Website:

N?m 1991, b? ph?n Quan h? Qu?c t? ???c thành l?p và ghép v?i b? ph?n Qu?n ly Khoa h?c (b? ph?n Qu?n ly Khoa h?c ?? có t? khi thành l?p tr??ng vào n?m 1960) v?i tên g?i là Phòng Qu?n ly Khoa h?c và Quan h? Qu?c t?.

N?m 2001, b? ph?n quan h? qu?c t? tách ra kh?i Phòng QLKH và QHQT. Phòng Quan h? Qu?c t? ???c thành l?p và tr? thành m?t ??n v? ??c l?p. N?m 2005, phòng QHQT ???c ??i tên là phòng H?p tác Qu?c t?. Tên g?i này ???c gi? cho ??n nay. H?p tác qu?c t? có vai trò quan tr?ng ??i v?i vi?c xay d?ng và phát tri?n tr??ng, ??c bi?t trong ?i?u ki?n toàn c?u hóa v? giáo d?c hi?n nay. Nhi?m v? chính c?a h?p tác qu?c t? là xay d?ng và phát tri?n s? h?p tác nhi?u m?t gi?a nhà tr??ng v?i các ??i tác nh?m ph?c v? cho ho?t ??ng gi?ng d?y, h?c t?p và nghiên c?u khoa h?c.

安徽快3Nh?n th?c ???c t?m quan tr?ng c?a h?i nh?p qu?c t? v?i s? phát tri?n c?a Nhà tr??ng trong th?i k? ??i m?i, tr??ng ?HNT ?? ch? tr??ng ??y m?nh và ?a d?ng hóa các ho?t ??ng h?p tác qu?c t? c?a nhà tr??ng, tích c?c gia nh?p m?ng l??i qu?c t? v? giáo d?c ??i h?c, xay d?ng tr??ng ?HNT tr? thành tr??ng ??i h?c ???c c?ng nh?n trên ph?m vi qu?c t?. Do v?y, ho?t ??ng h?p tác qu?c t? c?a nhà tr??ng ?? ??t ???c nhi?u thành tích.

L?nh ??o ??n v? qua các th?i k?:

安徽快31. PGS V? H?u T?u (1991 - 1992).

安徽快32. PGS, TS Nguy?n Th? M? (1993 - 1994).

安徽快33. ThS Tr?n Bá Vi?t D?ng (1995 - 2001).

4. TS Nguy?n Th? Thanh Minh (2002 - 2008).

安徽快35. PGS, TS V? Hoàng Nam (2009 - nay).

Email

V? Hoàng Nam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
?ào Th? Thu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Thu H?ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
V? Thanh Tùng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Th?? Thanh L??ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tr?n Thu Trang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên h?:

?i?n tho?i: 84-4-3259 5158 (ext: 358, 356)
安徽快3??a ?i?m: T?ng 9 - Nhà A.

is a extension!