安徽快3

15
Th? 6, 11
31 Bài vi?t m?i

Phòng Qu?n tr? Thi?t b?

Các ??n v?

Website: (?ang xay d?ng...)

Phòng Qu?n tr? - Thi?t b? (tr??c ?ay là Phòng Qu?n tr? -Tài v?) ???c thành l?p n?m 1967, ngay sau khi Tr??ng Ngo?i th??ng ???c thành l?p trên c? s? chia tách tr??ng Cán b? Ngo?i giao- Ngo?i th??ng thành 2 tr??ng ??c l?p.

Hi?n t?i Phòng Qu?n tr? - Thi?t b? g?m các b? ph?n: Qu?n tr?; Thi?t b?, B?o v?; ?i?n n??c, Lái xe, KTX. Nh?ng nhi?m v? chính mà Phòng ?ang ??m nhi?m là: T? Qu?n tr?: Qu?n ly tài s?n, phòng h?c, kho, mua s?m v?t t?, s?a ch?a nh? ch?ng xu?ng c?p c?ng trình, lao c?ng m?i tr??ng, b?o v?, tr?ng gi? xe ??p, xe máy, ?t?;… T? ?i?n n??c: Ph?c v? và s?a ch?a ?i?n n??c và các v?n ?? liên quan;…T? thi?t b?: B?o qu?n, s?a ch?a các thi?t b? gi?ng d?y và h?c t?p; Ban Qu?n ly Ky túc xá: Qu?n ly sinh viên Vi?t Nam và n??c ngoài s?ng n?i trú trong tr??ng.

L?nh ??o ??n v? qua các th?i k?:

1. ?ng Tr?n Khang

安徽快32. ?ng V? V?n Cao

3. ?ng D??ng Ng?c T?n

4. ?ng Hoàng Thành Lan

5. ?ng Tr?n Quang ?i?n

6. ?ng Nguy?n T?n Th??ng

7. ?ng Phùng V?n Chau

8. Bà Nguy?n Th? Thanh ?ào

安徽快39. ?ng Hoàng C?ng B?o

10. ThS Bùi Ng?c D?ng (hi?n nay)

Email

Bùi Ng?c D?ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Th? Bích H?nh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Bá Thái This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n M?nh Kh?i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Th? Thu? L??ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ph?m Ng?c M? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
?ào Thu? Ph??ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n V?n Thu?n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n ??ng B?c This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cao L??ng B?ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n V?n Bình This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Quang C??ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hà Xuan C??ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
??ng Th? Du This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Ng?c Du This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tr?n Ti?n H?i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Minh Hi?u This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
??ng V?n Kiên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê ??c M?nh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n H?ng Nam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ph?m H?u Sinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tr?n Quang Tan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ph?m V?n To?n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Vi?t C??ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tr?n V?n Hi?u This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Anh Tu?n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
D??ng Minh Ng?c This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê ??c Tr??ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thanh? Bình This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên h?:

?i?n tho?i: 84-4-3259 5158 (ext: 318, 316)
Website: (?ang xay d?ng...)
??a ?i?m: (T?ng 2 - Nhà A)

is developed by