安徽快3

15
Th? 6, 11
31 Bài vi?t m?i

Phòng K? ho?ch Tài chính

Các ??n v?

1. Tên ??n v?:?

- Tên ti?ng vi?t: Phòng K? ho?ch- Tài chính
- Tên ti?ng anh: Department of Planning and Finance

T?p th? cán b?, viên ch?c?Phòng K? ho?ch Tài chính?


2. Link website c?a ??n v?:??ang xay d?ng.

3. L?ch s? hình thành và phát tri?n

Phòng K? ho?ch – Tài chính ti?n than là m?t b? ph?n c?a phòng Qu?n tr? Tài v? ???c thành l?p t? nh?ng ngày ??u xay d?ng tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng.
Tháng 04 n?m 2005, tr??c nh?ng yêu c?u c?p thi?t là ph?i hình thành m?t b? ph?n chuyên trách riêng bi?t v? c?ng tác tài chính - k? toán ph?c v? cho quá trình phát tri?n kh?ng ng?ng c?a tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng, b? ph?n Tài v? ???c tách ra và phòng K? ho?ch – Tài chính ?? chính th?c ra ??i. K? t? khi ???c thành l?p ??n nay, phòng K? ho?ch – Tài chính ?? lu?n lu?n th?c hi?n t?t các nhi?m v? ???c giao, ??m b?o vi?c l?p k? ho?ch d? toán c?ng nh? c?p phát, thanh toán các kho?n thu chi k?p th?i.

4. Các thành tích, khen th??ng c?p tr??ng và trên tr??ng ?? ??t ???c

安徽快3Khen th??ng: N?m h?c 2007-2008: Nh?n b?ng khen c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o cho ??n v? có thành tích xu?t s?c trong c?ng tác qu?n ly;

T? n?m 2005 ??n nay: Phòng liên t?c ??t ???c danh hi?u “T?p th? lao ??ng xu?t s?c” c?p tr??ng, trong ?ó có nhi?u cán b? c?a phòng ??t hi?u “Chi?n s? thi ?ua” c?p tr??ng. Trong nhi?u n?m, m?t s? thành viên c?a phòng ?? ???c B? Giáo d?c và ?ào t?o t?ng b?ng khen, huy ch??ng vì s? nghi?p giáo d?c, huy ch??ng vì s? nghi?p th??ng m?i và huy ch??ng vì th? h? tr?.

5. L?nh ??o ??n v? qua các th?i k?

- ?ng Phùng V?n Chau
- Bà Nguy?n Th? Thanh ?ào
- TS Nguy?n Ng?c Song
- TS Nguy?n Th?c Anh
- PGS, TS ?ào Th? Thu Giang
- TS Ph?m Thu H??ng
- ThS Tr?n Th? M? H?nh

6. Ch?c n?ng, nhi?m v? hi?n t?i:

6.1 Ch?c n?ng

Qu?n ly và t? ch?c th?c hi?n c?ng tác k? ho?ch và tài chính

6.2 Nhi?m v?

安徽快3- Qu?n ly, t?ng h?p, ?? xu?t y ki?n và t? ch?c th?c hi?n c?ng tác k? ho?ch - tài chính;

安徽快3- T?ng h?p k? ho?ch ho?t ??ng hàng n?m c?a các ??n v?

安徽快3- L?p d? toán, th?c hi?n và báo cáo quy?t toán tài chính theo quy ??nh c?a Nhà n??c, Nhà tr??ng;

安徽快3- Thu h?c phí, l? phí và các kho?n thu khác theo qui ??nh;

- Chi h?c b?ng, khen th??ng và các kho?n ph? c?p cho sinh viên;

安徽快3- Th?c hi?n các nghi?p v? chi ho?t ??ng s? nghi?p nh? chi tr? ti?n l??ng, các kho?n ph? c?p và các ch? ?? khác cho viên ch?c; thanh toán ti?n gi?ng cho giáo viên, chi phí s?a ch?a, mua s?m trang thi?t b?, xay d?ng c? s? v?t ch?t c?a tr??ng;....

安徽快3- Các nghi?p v? k? toán khác theo qui ??nh.


7. ??c ?i?m n?i b?t: kh?ng có

8. C? c?u t? ch?c hi?n t?i

STT

H? và tên

Ch?c v?

1

ThS.Tr?n Th? M? H?nh

安徽快3Tr??ng phòng

2

ThS. Lê Th? Hiên

安徽快3Phó Tr??ng phòng

3

安徽快3Ths. Nguy?n Th? Thanh Huy?n

安徽快3Chuyên viên

4

安徽快3ThS. Lê Th? Thu H?ng

Chuyên viên

5

ThS. Phan Th? H??ng Giang

Chuyên viên

6

安徽快3ThS. Lê Hoài Ph??ng

Chuyên viên

7

ThS. Cao Th? Thúy An

Chuyên viên

8.

Hoàng Th? Ngan Giang

Chuyên viên


9. Danh sách tên, liên h? (email và s? ?i?n tho?i) c?a t?ng cán b?, gi?ng viên trong ??n v? (làm thành b?ng chia dòng, c?t)

Tr?n Th? M?

H?nh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lê Th?

Hiên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

安徽快3Cao Th? Thúy

An

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phan Th? H??ng

Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lê Th? Thu

H?ng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

安徽快3Nguy?n T Thanh

Huy?n

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lê Hoài

Ph??ng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

安徽快3Hoàng Th? Ngan

Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Th?ng tin liên h?: Email, ??a ?i?m v?n phòng.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
安徽快3??a ?i?m v?n phòng: A203, T?ng 2, Nhà A, Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng Hà N?i

is developed by