安徽快3

15
Th? 6, 11
31 Bài vi?t m?i

Phòng T? ch?c Hành chính

Các ??n v?

安徽快3Website: (?ang xay d?ng...)

Phòng T? ch?c Hành chính ra ??i và phát tri?n cùng v?i s? phát tri?n c?a tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng. Ban ??u Phòng ch? có m?t s? ít thành viên th?c hi?n c?ng tác t? ch?c, cán b?.

安徽快3Sau ?ó, Phòng ?? m? r?ng sang th?c hi?n các c?ng tác hành chính, pháp ch? c?a nhà tr??ng. M?t trong nh?ng thành t?u n?i b?t c?a Phòng T? ch?c - Hành chính là ?? ?óng góp tích c?c vào c?ng tác phát tri?n l?n m?nh v? s? l??ng và ch?t l??ng ??i ng? cán b?, gi?ng viên trong tr??ng. Th?i gian ??u Nhà tr??ng ch? có vài ch?c cán b?, gi?ng viên vào nh?ng ngày ??u thành l?p, ??n nay ??i ng? cán b?, gi?ng viên c?a nhà tr??ng hi?n nay là g?n 700 ng??i v?i s? l??ng ng??i có h?c hàm, h?c v? ngày càng t?ng. Các giá tr? c?t l?i c?a Phòng là: “Chính tr?c – T?n t?y – C?n tr?ng – H?p tác – C?i ti?n – Hi?u qu? - Ch? ??ng – Chuyên nghi?p – Hi?n ??i”. Phòng T? ch?c Hành chính nhi?u n?m liên t?c ??t danh hi?u “T?p th? lao ??ng xu?t s?c c?p Tr??ng”. N?m 2009 và 2010, Phòng vinh d? ??t danh hi?u “T?p th? lao ??ng xu?t s?c c?p B?”. Hàng n?m, Phòng ??u có cán b? ??t danh hi?u Chi?n s? thi ?ua c?p tr??ng. Trong nhi?u n?m, m?t s? thành viên c?a phòng ?? ???c B? Giáo d?c và ?ào t?o, Th? t??ng Chính ph? t?ng b?ng khen, huy ch??ng vì s? nghi?p giáo d?c, huy ch??ng vì s? nghi?p th??ng m?i và huy ch??ng vì th? h? tr?.

L?nh ??o ??n v? qua các th?i k?:

1. ?ng Nguy?n V?n S?

2. ?ng Nguy?n V?n Vy

3. ?ng Nguy?n M?nh Tan

4. ?ng Nguy?n ?ình L??ng

安徽快35. ThS V? Ph?m ?ính

6. ?ng Nguy?n C?ng Hi?n

7. ?ng Ph?m V?n Hoàng

8. PGS, TS Nguy?n Nh? Ti?n

安徽快39. PGS, TS Nguy?n V?n H?ng

10. TS Tr?n Vi?t Hùng

11. PGS, TS Ph?m Th? H?ng Y?n

12. TS V? Th? Thanh Xuan

安徽快313. PGS, TS ?ào Ng?c Ti?n

Email

Nguy?n V?n Tri?u This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
D??ng V?n T?nh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
?inh Hoàng? Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Hoàng Di?p This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng T Mai Lan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Trà Mi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
D??ng H?ng Xuan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguy?n Bích Ng?c This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thanh? Tuy?n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Th? Y?n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ph?m Ng?c? Mai Linh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
??ng Th? Thu H?ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
V? Th? Thu H??ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng? Th? Thu Ph??ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên h?:

?i?n tho?i: 84-4-3259 5158 (ext: 288, 286); Fax: 84-4-3834 3605
??a ?i?m : (T?ng 8 - Nhà A)

is a extension!