安徽快3

15
Th? 6, 11
31 Bài vi?t m?i

Khoa Sau ??i h?c

Các ??n v?

1. Tên ??n v?:

- Ti?ng Vi?t: Khoa Sau ??i h?c
- Ti?ng Anh: Department of Graduate Studies

2. Link website c?a ??n v?:

3. L?ch s? hình thành và phát tri?n

安徽快3N?m 1994, tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng ?? ???c Chính ph? giao nhi?m v? ?ào t?o trên ??i h?c theo Quy?t ??nh s? 450/TTg ngày 24/8/1994 c?a Th? t??ng Chính ph?.

?? tri?n khai nhi?m v? này, Khoa Sau ??i ???c thành l?p ngày 30/8/1995 theo Quy?t ??nh s? 2992/GD&?T c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o v?i ch?c n?ng ?ào t?o ngu?n nhan l?c ? trình ?? trên ??i h?c trong l?nh v?c kinh t? ??i ngo?i. Ch?ng ???ng h?n 25 n?m qua, s? nghi?p ?ào t?o sau ??i h?c c?a Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng ?? ??t ???c nh?ng k?t qu? ?áng ghi nh?n.

Vào th?i ?i?m thành l?p, Khoa m?i ch? tri?n khai ?ào t?o ??n ngành là chuyên ngành ?ào t?o Kinh t? th? gi?i và Quan h? kinh t? qu?c t? (c? trình ?? th?c s? và ti?n s?, nay chuy?n sang tên g?i là Kinh t? qu?c t?) theo Quy?t ??nh s? 1955/Q?-S?H ngày 21/09/1992 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o.

安徽快3??n nay, Tr??ng ?? và ?ang ?ào t?o:

- Trình ?? th?c s?:安徽快3 11 ngành, ch??ng trình ?ào t?o

安徽快3(1) Kinh doanh th??ng m?i (KDTM) - m? s?: 8340121

(2) Qu?n tr? kinh doanh (QTKD) - m? s?: 8340101

(3) ?i?u hành cao c?p (EMBA) - m? s?: 8340101

安徽快3(4) Kinh t? qu?c t? gi?ng d?y b?ng ti?ng Vi?t (KTQT) - m? s?: 8310106

(5) Kinh t? qu?c t? gi?ng d?y b?ng ti?ng Anh (MORIE) - m? s?: 8310106

安徽快3(6) Chính sách và Lu?t th??ng m?i qu?c t? (gi?ng d?y b?ng ti?ng Anh) theo ??nh h??ng nghiên c?u (MITPL_R) - m? s?: 8310106

(7) Chính sách và Lu?t th??ng m?i qu?c t? (gi?ng d?y b?ng ti?ng Anh) theo ??nh h??ng ?ng d?ng (MITPL_A) - m? s?: 8310106

(8) Lu?t Kinh t? (LKT) - m? s?: 8380107

安徽快3(9) Tài chính - Ngan hàng theo ??nh h??ng nghiên c?u (TCNH_NC) - m? s?: 8340201

(10) Tài chính - Ngan hàng theo ??nh h??ng ?ng d?ng (TCNH_UD) - m? s?: 8340201

安徽快3(11) Qu?n ly kinh t? (QLKT) - m? s?: 8340410

- Trình ?? ti?n s?: 02 ngành, ch??ng trình ?ào t?o

(1) Kinh t? qu?c t? (TS KTQT) - m? s?: 9310106

安徽快3(2) Qu?n tr? kinh doanh (TS QTKD) - m? s?: 9340101

安徽快3Trong xu th? h?i nh?p qu?c t? v? ?ào t?o, Khoa ?? th?c hi?n nhi?u ho?t ??ng h?p tác ?ào t?o sau ??i h?c v?i n??c ngoài. N?m 2001, các ch??ng trình liên k?t ?ào t?o ?? b?t ??u ???c tri?n khai, ??t n?n móng cho các ch??ng trình liên k?t nói chung c?a Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng, c? th?: Ch??ng trình th?c s? Lu?t Kinh doanh qu?c t? (Liên k?t v?i Tr??ng ??i h?c Tours, CH Pháp), Ch??ng trình th?c s? th?c hành Lu?t, Kinh t?, Qu?n tr?, ngành Qu?n tr?, chuyên ngành D? án ??i m?i và thi?t l?p m?ng l??i kinh doanh liên k?t v?i ?H Nantes (Pháp) (Liên k?t v?i Tr??ng ??i h?c Nantes, CH Pháp), Ch??ng trình th?c s? Nghiên c?u quan h? kinh t? á - ?u (Liên k?t v?i Tr??ng ??i h?c Rennes II, CH Pháp) và nhi?u ch??ng trình h?p tác trao ??i v? kinh nghi?m qu?n ly ?ào t?o sau ??i h?c khác. Hi?n nay, các ch??ng trình liên k?t ?ào t?o trình ?? th?c s? do khoa qu?n ly tr?c ti?p bao g?m:

安徽快3(1) Qu?n tr? D? án và ??i m?i (MI - Master in Management of Innovation/ Management of Innovative Projects) - h?p tác v?i Tr??ng ?H Nantes (CH Pháp)

安徽快3(2) Th??ng m?i và Quan h? kinh t? á - ?u (CREEA - Master mention Management et Commerce International/ Commerce et Relations Economiques Europe-Asie) - h?p tác v?i Tr??ng ?H Rennes 2 (CH Pháp)

安徽快3Cho ??n nay, Khoa ?? và ?ang t? ch?c 26 khoá ?ào t?o th?c s? v?i t?ng s? g?n 5000 h?c viên cao h?c và 24 khoá ?ào t?o ti?n s? v?i t?ng s? g?n 230 nghiên c?u sinh. ??i v?i các ch??ng trình h?p tác v?i n??c ngoài, Khoa c?ng ?? ?ào t?o ???c g?n 950 h?c viên, ???n t? nhi?u qu?c gia trên th? gi?i, ?a d?ng qu?c t?ch và v?n hóa, góp ph?n t?o nên m?i tr??ng h?c t?p qu?c t? và chuyên nghi?p t?i Tr??ng ?H Ngo?i th??ng.

安徽快3S? phát tri?n kh?ng ng?ng v? quy m? và chuyên ngành c?ng nh? nang cao ch?t l??ng c?a ?ào t?o sau ??i h?c ?? làm cho Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng tr? thành m?t c? s? ?ào t?o có uy tín cao ??i v?i ng??i h?c và x? h?i, ?áp ?ng yêu c?u v? ngu?n nhan l?c ph?c v? h?i nh?p kinh t? qu?c t? c?a ??t n??c.

4. Các thành tích, khen th??ng c?p tr??ng và trên tr??ng ?? ??t ???c

H?ng n?m ??u ???c nh?n danh hi?u T?p th? lao ??ng xu?t s?c ho?c tiên ti?n

5. L?nh ??o ??n v? qua các th?i k?

安徽快3- GS, TS Hoàng V?n Chau (1995 - 1998) - Nguyên Hi?u tr??ng Nhà tr??ng

- PGS, TS V? Chí L?c (1998 - 2004) - Nguyên Ch? t?ch H?i ??ng Tr??ng

安徽快3- PGS, TS ?? Th? Loan (2005 - 2008)

- PGS, TS T?ng V?n Ngh?a (2009 - nay)

6. Ch?c n?ng, nhi?m v? hi?n t?i:

6.1. Ch?c n?ng

?Khoa Sau ??i h?c có ch?c n?ng tham m?u và giúp Hi?u tr??ng trong vi?c qu?n ly, t?ng h?p, ?? xu?t y ki?n, t? ch?c th?c hi?n c?ng tác ?ào t?o trình ?? th?c s?, ti?n s? trong toàn tr??ng.

6.2. Nhi?m v?

Khoa Sau ??i h?c có nh?ng nhi?m v? sau:

a) Ch? trì xay d?ng và trình Hi?u tr??ng ban hành các quy ??nh v? c?ng tác ?ào t?o trình ?? th?c s?, ti?n s? và t? ch?c th?c hi?n, h??ng d?n các ??n v? có liên quan th?c hi?n các quy ??nh ?ó;

安徽快3b) Nghiên c?u, tham m?u cho Ban giám hi?u v? gi?i pháp nang cao ch?t l??ng và hi?u qu? ?ào t?o, ??i m?i t? ch?c ?ào t?o sau ??i h?c, thí ?i?m m? hình ?ào t?o m?i trình ?? sau ??i h?c ti?p nh?n chuy?n giao c?ng ngh? và ch??ng trình ?ào t?o t? các n??c tiên ti?n.

安徽快3c) ??u m?i xay d?ng và phát tri?n các ngành, chuyên ngành và ch??ng trình ?ào t?o th?c s?, ti?n s? ?áp ?ng nhu c?u x? h?i, theo ??nh h??ng phát tri?n c?a Tr??ng:

- Ch? trì và ph?i h?p v?i Phòng Qu?n ly khoa h?c, các vi?n, khoa, b? m?n và các ??n v? có liên quan xay d?ng ?? án m? các ngành, chuyên ngành ?ào t?o sau ??i h?c m?i phù h?p v?i n?ng l?c, ??nh h??ng phát tri?n c?a tr??ng và nhu c?u x? h?i;
- Ch? trì và ph?i h?p v?i Phòng H?p tác qu?c t?, Khoa chuyên m?n và các ??n v? liên quan ?? xu?t v?i Hi?u tr??ng v? c?ng nh?n h?c ph?n và chuy?n ??i k?t qu? h?c t?p cho h?c viên sau ??i h?c c?a Tr??ng và h?c viên n??c ngoài tham gia trong các ch??ng trình trao ??i t?i các ch??ng trình sau ??i h?c;
- Ph?i h?p v?i các Vi?n, Khoa và các ??n v? có liên quan ??nh k? rà soát, nghiên c?u ??i m?i; hoàn thi?n m?c tiêu, n?i dung, ch??ng trình ?ào t?o, c? c?u ki?n th?c và ph??ng pháp gi?ng d?y;
- Ch? trì và ph?i h?p v?i các ??n v? chuyên m?n trong vi?c c?p phát, qu?n ly m? s? h?c ph?n, th?m ??nh ?? c??ng chi ti?t h?c ph?n trình ?? sau ??i h?c;

安徽快3d) Ch? trì và ph?i h?p v?i các ??n v? liên quan xay d?ng và trình Ban giám hi?u v? k? ho?ch phát tri?n ?ào t?o th?c s?, ti?n s? trên c? s? khai thác các c? h?i phát tri?n, các c? h?i h?p tác g?n ?ào t?o v?i nghiên c?u v?i các t? ch?c, ??n v? trong và ngoài n??c, tri?n khai th?c hi?n k? ho?ch khi ???c phê duy?t;

e) Th?c hi?n c?ng tác qu?n ly ?ào t?o th?c s?, ti?n s?:
- ?? xu?t ph??ng th?c tuy?n sinh, t? ch?c tuy?n sinh trình ?? sau ??i h?c theo quy ??nh c?a B? GD?T và phù h?p v?i th?c ti?n c?a Tr??ng; t? ch?c nh?p h?c h?c viên khóa m?i, phan l?p, áp m? s? sinh viên, ch? ??nh ban cán s? l?p lam th?i;
- Ch? trì và ph?i h?p v?i các vi?n, khoa, b? m?n và các ??n v? có liên quan t? ch?c tuy?n sinh nghiên c?u sinh và cao h?c theo k? ho?ch c?a Tr??ng và quy ??nh c?a B? GD?T;
- Ch? trì t? ch?c xay d?ng, ki?m tra, ki?m soát vi?c th?c hi?n k? ho?ch gi?ng d?y và h?c t?p, th?i khóa bi?u c?a các ngành, chuyên ngành, ch??ng trình ?ào t?o trình ?? sau ??i h?c;
- Qu?n ly và l?u tr?: k?t qu? tuy?n sinh, h? s? nh?p h?c c?a h?c viên, nghiên c?u sinh, k?t qu? h?c t?p, b?ng ?i?m (b?n g?c), h? s? t?t nghi?p c?a h?c viên, nghiên c?u sinh;
- Ch? trì t? ch?c xay d?ng, ki?m tra, ki?m soát vi?c th?c hi?n k? ho?ch gi?ng d?y và h?c t?p, th?i khóa bi?u c?a các ch??ng trình ?ào t?o sau ??i h?c;
- Theo d?i, ki?m soát vi?c th?c hi?n gi? lên l?p c?a gi?ng viên và h?c t?p c?a h?c viên và nghiên c?u sinh;
- Ch? trì và ph?i h?p v?i các ??n v? có liên quan t? ch?c các l? khai gi?ng, b? gi?ng, phát b?ng t?t nghi?p cho các h?c viên, nghiên c?u sinh ?? t?t nghi?p;
- Ph?i h?p v?i Phòng C?ng tác chính tr? và Sinh viên t? ch?c th?c hi?n các ch? ?? chính sách c?a Nhà n??c, c?a Tr??ng ??i v?i h?c viên, nghiên c?u sinh; th?c hi?n c?ng tác b?o v? chính tr? n?i b? trong h?c viên, nghiên c?u sinh;
- Ch? trì và ph?i h?p v?i các vi?n, khoa, b? m?n và các ??n v? có liên quan tham m?u cho Hi?u tr??ng thành l?p các ban, ti?u ban, h?i ??ng ?ánh giá chuyên ??, lu?n v?n th?c s?, lu?n án ti?n s? và các n?i dung khác thu?c ch??ng trình ?ào t?o th?c s?, ti?n s? theo quy ??nh;
- Ch? trì và ph?i h?p v?i các Khoa ?ào t?o ngo?i ng? ?? ?ánh giá n?ng l?c ngo?i ng? c?a h?c viên cao h?c và nghiên c?u sinh theo quy ??nh;
- Ch? trì và ph?i h?p v?i các ??n v? liên quan xay d?ng và tri?n khai k? ho?ch ??m b?o ch?t l??ng trong ?ào t?o sau ??i h?c;
- Ch? trì và ph?i h?p v?i Phòng K? ho?ch - Tài chính xay d?ng k? ho?ch ??ng, k? ho?ch ngan sách v? ho?t ??ng ?ào t?o sau ??i h?c; ch? trì xác ??nh ch? tiêu tuy?n sinh ?ào t?o sau ??i h?c và tri?n khai th?c hi?n ch? tiêu tuy?n sinh sau ??i h?c.
- Ph?i h?p v?i Trung tam Kh?o thí và ??m b?o ch?t l??ng và các ??n v? có liên quan t? ch?c ?ánh giá các ch??ng trình ?ào t?o ?? có nh?ng ?i?u ch?nh c?n thi?t; tri?n khai c?ng tác ki?m ??nh ch?t l??ng ??i v?i các ch??ng trình ?ào t?o th?c s?, tiên s?;
安徽快3- Ph?i h?p v?i phòng T? ch?c – Nhan s?, Phòng H?p tác qu?c t?, các Vi?n, Khoa chuyên m?n và các ??n v? có liên quan theo d?i, qu?n ly vi?c th?c hi?n h?p ??ng m?i gi?ng viên th?nh gi?ng trong n??c và n??c ngoài cho các ch??ng trình ?ào t?o sau ??i h?c;

f) Qu?n ly các l?p ?n thi ph?c v? tuy?n sinh ?ào t?o th?c s?, ti?n s?.
- Ch? trì và ph?i h?p v?i các ??n v? có liên quan giúp Hi?u tr??ng t? ch?c và qu?n ly các l?p b? sung ki?n th?c cho cá nhan có nhu c?u nh?m ?áp ?ng yêu c?u ??i v?i ??i t??ng tuy?n sinh ?ào t?o th?c s? theo quy ??nh;

安徽快3g) Ch? trì và ph?i h?p v?i các vi?n, khoa, b? m?n và các ??n v? có liên quan qu?n ly m?t s? ch??ng trình liên k?t ?ào t?o sau ??i h?c theo quy?t ??nh c?a Hi?u tr??ng;

h) Ch? ??o, h??ng d?n nghi?p v?, ki?m tra, ki?m soát các C? s? thu?c Tr??ng trong vi?c qu?n ly, t? ch?c th?c hi?n c?ng tác ?ào t?o th?c s?, ti?n s? t?i các C? s? theo quy ??nh;

7. ??c ?i?m n?i b?t:?

安徽快3T? ch?c ?ào t?o ngu?n nhan l?c có ch?t l??ng cao ?áp ?ng yêu c?u phát tri?n c?a ??t n??c trong ?i?u ki?n toàn c?u hóa và h?i nh?p qu?c t?, cung c?p cho các c? quan, doanh nghi?p và x? h?i l?c l??ng ngu?n nhan l?c ph?c v? ??c l?c trong các l?nh v?c chính tr? - kinh t? - x? h?i.

8. C? c?u t? ch?c hi?n t?i

Ban Ch? nhi?m Khoa:

安徽快3(1). PGS, TS T?ng V?n Ngh?a - Tr??ng Khoa

(2). TS Nguy?n V?n C?nh - Phó tr??ng Khoa

Chuyên viên:

安徽快3(1). ThS Nguy?n Thu Hà

安徽快3(2).?ThS Nguy?n Th? Thu H?ng

(3). ThS Ng uy?n Th? An Ly

(4). TS Cao Th? H?ng Vinh

(5).?ThS V? Thu Trang

(6). ThS Nguy?n Thúy H?nh

(7). ThS Tr?n Th? ?oan Trang

9. Danh sách tên, liên h? (email và s? ?i?n tho?i) c?a t?ng cán b?, gi?ng viên trong ??n v? (làm thành b?ng chia dòng, c?t)

STT

H? và tên

Ch?c danh

S? ?i?n tho?i

Email

1

PGS, TS T?ng V?n Ngh?a

安徽快3Tr??ng khoa

0904.230.929

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HOTLINE: 035.3901.533

Our website is protected by
 • <tr id='ex48b'><strong id='ex48b'></strong><small id='ex48b'></small><button id='ex48b'></button><li id='ex48b'><noscript id='ex48b'><big id='ex48b'></big><dt id='ex48b'></dt></noscript></li></tr><ol id='ex48b'><option id='ex48b'><table id='ex48b'><blockquote id='ex48b'><tbody id='ex48b'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='ex48b'></u><kbd id='ex48b'><kbd id='ex48b'></kbd></kbd>

   <code id='ex48b'><strong id='ex48b'></strong></code>

   <fieldset id='ex48b'></fieldset>
      <span id='ex48b'></span>

        <ins id='ex48b'></ins>
          <acronym id='ex48b'><em id='ex48b'></em><td id='ex48b'><div id='ex48b'></div></td></acronym><address id='ex48b'><big id='ex48b'><big id='ex48b'></big><legend id='ex48b'></legend></big></address>

           <i id='ex48b'><div id='ex48b'><ins id='ex48b'></ins></div></i>
           <i id='ex48b'></i>
            • <dl id='ex48b'></dl>