安徽快3

15
Th? 6, 11
31 Bài vi?t m?i

Th?ng báo v? vi?c c?p phát email sinh viên cho Sinh viên tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng (t? 2/2017)

安徽快3Quy ??nh v? s? d?ng th? ?i?n t? và Website

Tin t?c khác

Th?ng báo v? vi?c c?p phát email sinh viên cho Sinh viên tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng (t? 2/2017)

TH?NG BáO

V? vi?c c?p phát email sinh viên cho Sinh viên tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng

C?n c? vào Quy?t ??nh s? 1930/Q?-?HNT ngày 3/11/2015 c?a Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng v? vi?c ban hành Quy ??nh v? t? ch?c và s? d?ng th? ?i?n t? và trang th?ng tin ?i?n t? c?a Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng, nh?m t?o s? th?ng nh?t trong c?ng tác qu?n ly, gi?ng d?y và h?c t?p, Nhà tr??ng tri?n khai c?p phát email cho sinh viên nh? sau:

1. ??i t??ng

Sinh viên chính quy các khóa K51, 52, 53, 54 và K55

Sinh viên c?a khoa ?ào t?o qu?c t?, khoa ?ào t?o t?i ch?c

H?c viên cao h?c, NCS

2. Th?i h?n ??ng ky

T? ngày tháng 2/2017 ??n h?t tháng?4/2017. Trong th?i h?n này, sinh viên có th? ??ng ky Online, th?ng tin ???c ki?m tra và c?p phát Email, g?i username, password ??n Email cá nhan trong vòng 48 gi?.

3. Các th?ng tin Sinh viên nh?n ???c t? nhà tr??ng qua Email và các ?ng d?ng kèm theo.

- Các th?ng báo c?a nhà tr??ng (L?ch thi, ?i?m rèn luy?n, ?i?m thi...)

- Tài kho?n h?c tr?c tuy?n mi?n phí

- Sách Ebook, các ph?n m?m mi?n phí h?u ích

- S? d?ng ?ng d?ng Google Drive (L?u tr? d? li?u online Kh?ng gi?i h?n dung l??ng)

4. Quy ch? khi s? d?ng Email sinh viên

-??Sinh viên, h?c viên có trách nhi?m b?o qu?n email khi nh?n ???c và s? d?ng theo quy ??nh.

- Ch? dùng Email c?a tr??ng ?? nh?n các th?ng báo t? nhà tr??ng và các c?ng vi?c liên quan ??n h?c t?p và nghiên c?u khoa h?c dành cho sinh viên.

- C?m dùng Email này vào các m?c ?ích khác, n?u vi ph?m, tài kho?n s? b? ?óng và b? x? ly theo quy ??nh.

5. H??ng d?n ??ng ky

Ví d? Email ??ng ky:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.?????????????????????

Tel: 043.8356800 (S? l?: 333) – Ph? trách: Mr. ??c (0906.289595), Mr.?L? (0977.234523)

L?u y:

- T?t c? sinh viên ?ang h?c t?i tr??ng ph?i ??ng ky Email ?? nh?n các th?ng báo t? nhà Tr??ng.

- Sinh viên ?ang s? d?ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. v?n ph?i ??ng ky l?i ?? th?ng nh?t theo quy ??nh (v?n ???c dùng Email hi?n t?i).?

is a extension!